Az ſʒent Pāl apoſtolnak leuele / mellʼet az Tituſnak irt

chapter 1


Chapters:

1 2 3


verse #1

EN Pāl iſtennek ſʒolgāia / Ieſus Chriſtuſnak kedig len̄ apoſtola / az huͤt ſʒerint / mellʼ az iſten vālaſʒ tottinak vaǵon / ęs az igaſſāgnak eſmērte ſʒerint / mellʼ iſteni ſʒolgālat ſʒerint vaǵon /


verse #2

az oͤroͤk iletnek re minſighiben / mellʼet meg ighire az iſten oͤroͤktuͤl fog ua valo uͤdoͤknek eloͤtte / mellʼ hamiſſat nem tud mondani.


verse #3

Meg ielentę kediglen̄ az uͤ beſʒidît mikoron̄ annak ideiek luͤn az predikācio nak āltala / mellʼet en reām bizānak / az muͤ meg vālto iſtenuͤnknek er re vālaſʒtāſa ſʒerint.


verse #4

Irom ez leuelet az Tituſnak / ki az koͤzoͤnſiguel valo huͤt ſʒerint igaz fiam. Kiuānok teneked az atʼa iſtentuͤl ęs az vr Ieſus Chriſtuſtul / az muͤ vrunktul / kedwet / irgalmaſſāgot ęs bikeſighet.


verse #5

Ennekokāirt haǵālak tighedet Cretāban / hoǵ az minemuͤ dolgokot ott el kell vala vigheznem / te uͤgekezzēl rayta hoǵ el igazijczad / ęs vāroſok ſʒerte puͤſpoͤkoͤkoͤt vālaſſʒ / mikippen̄ en te veled meg ſʒereztem vala.


verse #6

Ha ki ollʼ / kit nem buͤntethetnek / egǵ feleſighuͤ firy legen / ęs ollʼ / kinek kereſʒtʼen germeki legenek kiket mirtikletlen iletuel nem buͤntethetnek / auaǵ kik kieken̄ iārok ne legenek.


verse #7

Mert az puͤſpoͤknek ollʼnak kell lenni / kit nem buͤntethetnek / mint ki az iſtennek dolgoſa / nem kell verſeńeſnek lenni / nem kell haragoſnak / nem boroſnak / nem verekedoͤnek / nem ollʼnak / ki iktelen kereſkediſt uͤzzoͤn /


verse #8

hanem ven dig fogadonak / io dolgokban foglalatoſnak / iozannak igaznak / iſten filoͤnek / ęs ollʼnak ki buͤnoͤktuͤl magāt meg tartoztattʼa /


verse #9

ęs ki eroͤſſen̄ tartʼa az hiwſighes beſʒidet / mellʼ tanijtās ſʒerint vaǵon / hoǵ az igaz iſteni tanuſāgnak āltala / ereie legen egebeket iora inteni / ęs azokot meg ǵoͤznî / kik ellent tartanak beſʒiduel.


verse #10

Mert ſok kieken̄ iārok vadnak / ęs hijāba valo beſʒiduͤek / ęs eſʒ veſʒtoͤk / ęs hitetoͤk / ieleſ ben̄ azok / kik az koͤrńuͤl metelt nipek koͤzzoͤl valok /


verse #11

kiknek be kell ſʒā iokot dugni / kik eghiſſʒ hāzbeli nipnek eſʒît veſʒtik / iktelen ńereſignek okāirt / ollʼ dolgokra tanijtuān̄ / mellʼek nem kellenek.


verse #12

Ezt mondā nimellʼ ezek koͤzzoͤl / ki uͤnekiek tulaydon profetāiok. Cretabeli nipek mindenkoron̄ hazugok / Gonoſʒ oktalan āllatok / reſt haſak.


verse #13

Ez tanubizonſāg igaz. Annakokairt eroͤſſen̄ meg feǵged azokot / hoǵ ippek legenek az huͤtben /


verse #14

ęs az Sidoknak hamiſſ beſʒidi re / ęs embereknek ſʒerziſire ne figelmezzenek / kik el fordulnak az igaſſāg eloͤtt.


verse #15

Bizoń az hoǵ mindenek tiſʒtāk az tiſʒtaknak / de az fer telmeſeknek / ęs az huͤtetleneknek ſemmi nem tiſʒta / de fertelmes azoknak / mind lelkek / 's mind lelki eſmēretek.


verse #16

Azt vallʼāk hoǵ uͤk az iſtent eſmērik / de maga az uͤ czelekediſekuel meg tagagǵāk / mikoron̄ vtālatoſok legenek / ęs ſʒo fogadatlanok / ęs minden iora ioāhaǵat lanok.

Chapters:


Books