Az ſʒent Ivdas apoſtolnak leuele

chapter 1


verse #1

EN Iudas / Ieſus Chriſtuſnak ſʒolgāia / Iakabnak kediglen̄ attʼafia. Irom ez leuelet azoknak / kik az atʼa iſtenben meg ſʒenteltettenek / ęs az hiuataloſoknak / kik az Ieſus Chriſtuſnak tartattanak.


verse #2

Ki uanom hoǵ az iſtennek irgalmaſſāga / ęs bikeſighe / ęs ſʒeretete tuͤ bennetek neuekeǵgîk.


verse #3

Szerelmes atʼāmfiai / ollʼ naǵ ſʒorgalmatoſſāgom vala ennekem tuͤnektek irnom az koͤzoͤnſighes uͤd uoͤſſîgruͤl / hoǵ nem tehetîm / hoǵ ne irnîk tuͤnektek / kiruin̄ hoǵ az tuͤ munkāitokual ſeghijcziguel legetek az huͤtnek / mellʼ egǵſʒer adattatęk az ſʒenteknek.


verse #4

Mert alattomba koͤzitekbe menînek nimi gonoſʒ emberek / kiket eloͤſſʒoͤr be irtanak vala ez itiletre / kik az muͤ iſtenuͤnk nek ingenibe valo aiāndikāt / buija îletre fordijtʼāk / ęs meg tagagǵāk az iſtent / ki czak uͤ maga vr / ęs az muͤ vrunkot az Ieſus Chriſtuſt.


verse #5

Akarlak kediglen̄ tuͤtoͤkoͤt intenem / mikoron̄ tugǵātok eggſʒer ezt / hoǵ az vr iſten minek vtānna eghiſſiguel ki hozta vala az nipet Egyp tuſbol / eſmęglen̄ el veſʒtę azokot / kik nem hiſʒnek vala uͤneki /


verse #6

ęs hoǵ az anǵalokot kik meg nem tartottāk vala az uͤ eredeteknek āllapattʼāt / hanem el hattāk vala az uͤ lakāſoknak helʼît / amaz naǵ napnak itiletire / oͤroͤk fogſāgban tartā az ſoͤtitſig alatt.


verse #7

Mikippen̄ Sodoma ęs Gomorra / ęs ezekhez egēb koͤzel valo vāroſok / mellʼek haſonlatoſ kippen̄ azokual egetembe teſti iktelen fertelmeteſſighekuel magokot meg ferteztettik vala / ęs az fertelmeteſſigben ideghen teſtet koͤuette nek vala / embereknek eleibe vettetînek / hoǵ pildāul lenninek / az oͤroͤk tuͤznek kinńāt ſʒenueduin̄.


verse #8

Szinte azonkippen̄ ezek ęs iktelen ālomban liuin̄ / bizoń hoǵ az uͤ teſteket meg ferteztetik / vrakot kediglen̄ meg vtālnak / feiedelemſigbeli embereket ſʒidalmas beſʒidekuel illet nek.


verse #9

Az Mihālʼ archanǵal kediglen̄ mikoron̄ az oͤrdoͤgnek ellene viaſ koduān̄ / az Moiſeſnek teſtîruͤl vetekednęk / nem mērę uͤtet illetni ſʒi dalmas beſʒidnek buͤntetiſiuel / hanem ezt mondā. Galāzatual illeſſen tighedet az vr iſten.


verse #10

De ezek az ollʼan dolgokot ſʒidalmas beſʒidek uel illetik / mellʼeket nem ērtenek / az mellʼet kediglen̄ ērtenek termiſʒetek ſʒerint / mint az oktalan āllatok / azokban ęs fertelmeſen̄ îl nek.


verse #11

Iay azoknak / mert az Kainnak vtāra mentenek / ęs iutalomnak miatta meg czalattatuān̄ el iſʒamlānak / mellʼ iutalomnak miat ta meg czalatott vala az Balaam / ęs az ellen mondaſual veſʒînek el / mellʼuel Kore.


verse #12

Ezek az tuͤ ſʒerelmeſſigtek koͤzoͤtt vndokſāgok / kik uͤ koͤzoͤttoͤk lakodalmat uͤzuin̄ / filelem nēlkuͤl / uͤnoͤn kieken̄ iārnak / kik eſoͤ viz nēlkuͤl valo koͤdoͤk / mellʼeket az ſʒelek ide ''s toua haytanak / ollʼ fāk / mellʼek uͤſʒuel meg fonńadnak / ǵoͤmoͤlcztelenek / kētſʒer ki aſʒottak ęs tuͤſtuͤl fogua ki ſʒaggattattak /


verse #13

tenghernek fene habai taytikat hān uān̄ / az uͤ tulaydon iktelenſighînek / tiuelʼghoͤ czillagok / kiknek az uͤ ſoͤtitſigheknek homālʼa mind oͤroͤkkę meg tartatęk.


verse #14

Ezeknek eloͤtte ęs ke diglen̄ ezekruͤl profetālt az Enoch / ki Adamtul fogua heted vala / ezt monduān̄. Im el iuͤtt az vr iſten az uͤ ſʒāmtalan ſʒentiuel egetem be /


verse #15

hoǵ itiletet tegen mindeneknek eloͤtte / ęs meg feǵgen minde neket azoknak koͤzzoͤle / kik gonoſʒok / minden czelekediſekruͤl / mellʼeket gonoſʒul czelekettenek / ęs minden keminſighes dolgokrul / mellʼeket ſʒoltanak uͤ ellene az buͤnoͤſoͤk / kik iſteni filelem nēlkuͤl vadnak.


verse #16

Ezek zugodok / panaſʒolkodok / az uͤ gonoſʒ kiuānſāgok ſʒerint iārok / ęs az uͤ ſʒāiok fel fualkodās ſʒerint valo beſʒideket ſʒol / kik hizelkednek embereknek ſʒemilʼinek / haſʒnoknak okāirt.


verse #17

Tuͤ kediglen̄ ſʒerelmes atʼāmfiak meg emlekeztek az beſʒidekruͤl / mellʼeket ennek eloͤtte meg mondānak az muͤ vrunk Ieſus Chriſtuſnak apoſtoli /


verse #18

hoǵ meg mondāk tuͤnek tek / hoǵ az vtolſo uͤdoͤben czalārdok fognak lenni / kik az uͤ gonoſʒ kiuān ſāgok ſʒerint iārnānak.


verse #19

Ezek azok / kik el ſʒakaſʒtʼāk az teſt ſʒerint iloͤ koͤt azoktul / kiknek lilek ſʒerint valo iletek nincz.


verse #20

Tuͤ kediglen̄ ſʒerelmes atʼāmfiai az tuͤ ſʒentſighes huͤtoͤtoͤkre tuͤ magatokot feluͤl ippijt uin̄ / ęs az ſʒent lileknek āltala imādſāgot tiuin̄ /


verse #21

tuͤmagatokot oͤſʒueſiguel az iſtennek ſʒeretetiben meg tarczātok / vāruān̄ az muͤ vrunk Ieſus Chriſtuſnak irgalmaſſāgāt / az oͤroͤk iletre.


verse #22

Ęs nimellʼeken̄ koͤńoͤruͤllʼetek mikor uͤ tuͤloͤk itiletet ſʒenuettek /


verse #23

nimellʼeket kedig filelem nek āltala tarczatok meg / ęs az ighoͤ tuͤzboͤl ragagǵātok ki uͤkoͤt / ęs ǵuͤloͤllʼîtek az oͤltoͤzetet ęs / mellʼ megferteztetett / ęs mellʼ az teſtuͤl va ǵon.


verse #24

Annak kedig ki azokot buͤntelenekkę teheti / ęs az uͤ duͤczoͤſighinek eleibe āllathattʼa fertelmeſſig nēlkuͤl / ęs oͤroͤmuel


verse #25

az iſtennek / az muͤ uͤduoͤzijtoͤnknek / ki czak uͤ maga boͤlcz / duͤczoͤſig adaſſîk / ęs felmagaſʒ talās / ęs birodalom / ęs hatalom moſt / ęs mind oͤroͤkkę valo uͤdoͤkiglen̄. Amen.

Chapters:


Books