Apostlenes-gjerninge

chapter 1


Chapters:


verse #1

Den første bok skrev jeg, Teofilus, om alt det som Jesus begynte med både å gjøre og å lære,


verse #2

inntil den dag da han blev optatt, efterat han ved den Hellige Ånd hadde gitt sine bud til de apostler som han hadde utvalgt sig,


verse #3

dem som han også fremstilte sig for levende med mange beviser efterat han hadde lidt, idet han i firti dager viste sig for dem og talte om det som hører til Guds rike.


verse #4

Og da han var sammen med dem, bød han dem at de ikke skulde vike fra Jerusalem, men bie på det som Faderen hadde lovt, som I, sa han, har hørt om av mig;


verse #5

for Johannes døpte vel med vann, men I skal døpes med den Hellige Ånd ikke mange dager herefter.


verse #6

Da de nu var kommet sammen, spurte de ham: Herre! gjenreiser du på den tid riket for Israel?


verse #7

Han sa til dem: Det tilkommer ikke eder å vite tider eller timer som min Fader har fastsatt av sin egen makt;


verse #8

men I skal få kraft idet den Hellige Ånd kommer over eder, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.


verse #9

Og da han hadde sagt dette, fór han op mens de så på, og en sky tok ham bort fra deres øine.


verse #10

Og mens de stirret op mot himmelen idet han fór bort, se, da stod to menn hos dem i hvite klær,


verse #11

og de sa: I galileiske menn! hvorfor står I og ser op mot himmelen? Denne Jesus som er optatt fra eder til himmelen, skal komme igjen på samme måte som I så ham fare op til himmelen.


verse #12

Da vendte de tilbake til Jerusalem fra det berg som kalles Oljeberget og ligger nær ved Jerusalem, en sabbatsreise derfra.


verse #13

Og da de var kommet dit, gikk de op på den sal hvor de holdt til både Peter og Johannes, og Jakob og Andreas, Filip og Tomas, Bartolomeus og Matteus, Jakob, Alfeus' sønn, og Simon ivreren og Judas, Jakobs sønn;


verse #14

alle disse holdt samdrektig ved i bønnen sammen med nogen kvinner og Maria, Jesu mor, og hans brødre.


verse #15

Og i disse dager stod Peter op midt iblandt brødrene der var samlet en flokk på omkring et hundre og tyve og han sa:


verse #16

Brødre! Det skriftord måtte opfylles som den Hellige Ånd forut talte ved Davids munn om Judas, som blev veiviser for dem som grep Jesus;


verse #17

han var jo regnet blandt oss og fikk del i denne tjeneste.


verse #18

Han kjøpte sig nu en aker for lønnen for sin ugjerning, og han styrtet ned og brast itu, og alle hans innvoller veltet ut,


verse #19

og det blev vitterlig for alle dem som bor i Jerusalem, så at hin aker på deres eget mål fikk navnet Hakeldama, det er blodaker.


verse #20

For det er skrevet i Salmenes bok: Hans bolig bli øde, og ingen bo der, og: La en annen få hans embede!


verse #21

Derfor bør en av de menn som vandret sammen med oss i all den tid den Herre Jesus gikk inn og ut hos oss,


verse #22

like fra sin dåp ved Johannes inntil den dag da han blev optatt fra oss en av disse bør sammen med oss bli vidne om hans opstandelse.


verse #23

De stilte da frem to, Josef, som kaltes Barsabbas, med tilnavnet Justus, og Mattias.


verse #24

Og de bad således: Du, Herre, som kjenner alles hjerter! vis oss hvem du har utvalgt av disse to


verse #25

til å få del i denne tjeneste og apostelgjerning som Judas gikk bort fra for å gå til sitt eget sted!


verse #26

Så kastet de lodd mellem dem, og loddet falt på Mattias, og han blev regnet sammen med de elleve apostler.

Chapters:


Books