Lukas

chapter 1


Chapters:


verse #1

Eftersom mange har tatt sig fore å sette op en fortelling om de ting som er fullbyrdet iblandt oss,


verse #2

således som de som fra først av var øienvidner og blev ordets tjenere, har overgitt oss det,


verse #3

så har også jeg foresatt mig, efterat jeg nøie har gransket alt sammen fra først av, å nedskrive det i sammenheng for dig, gjæveste Teofilus,


verse #4

forat du kan lære å kjenne hvor pålitelige de lærdommer er som du er oplært i.


verse #5

I de dager da Herodes var konge i Jødeland, var det en prest ved navn Sakarias, av Abias skifte, og han hadde en hustru av Arons døtre, og hennes navn var Elisabet.


verse #6

De var begge rettferdige for Gud, og vandret ulastelig i alle Herrens bud og forskrifter.


verse #7

Og de hadde ikke barn; for Elisabet var ufruktbar, og de var begge kommet langt ut i årene.


verse #8

Men det skjedde mens han gjorde prestetjeneste for Gud, da raden var kommet til hans skifte,


verse #9

at det efter preste-tjenestens sedvane tilfalt ham å gå inn i Herrens tempel og ofre røkelse;


verse #10

og hele folkemengden stod utenfor og bad i røkofferets stund.


verse #11

Da åpenbarte en Herrens engel sig for ham og stod på høire side av røkoffer-alteret.


verse #12

Og da Sakarias så ham, blev han forferdet, og frykt falt på ham.


verse #13

Men engelen sa til ham: Frykt ikke, Sakarias! din bønn er hørt, og din hustru Elisabet skal føde dig en sønn, og du skal kalle ham Johannes;


verse #14

og han skal bli dig til glede og fryd, og mange skal glede sig over hans fødsel.


verse #15

For han skal være stor for Herren, og han skal ikke drikke vin og sterk drikk, og han skal fylles med den Hellige Ånd like fra mors liv;


verse #16

og han skal omvende mange av Israels barn til Herren deres Gud,


verse #17

og han skal gå i forveien for ham i Elias' ånd og kraft, for å vende fedres hjerter til barn og ulydige til rettferdiges sinnelag, for å berede Herren et velskikket folk.


verse #18

Og Sakarias sa til engelen: Hvorav skal jeg vite dette? Jeg er jo en gammel mann, og min hustru er langt ute i årene.


verse #19

Og engelen svarte ham: Jeg er Gabriel, som står for Guds åsyn, og jeg er utsendt for å tale til dig og forkynne dig dette glade budskap;


verse #20

og se, du skal bli målløs, og ikke kunne tale før den dag da dette skjer, fordi du ikke trodde mine ord, som skal fullbyrdes i sin tid.


verse #21

Og folket stod og ventet på Sakarias, og de undredes over at han blev så lenge i templet.


verse #22

Men da han kom ut, kunde han ikke tale til dem, og de skjønte at han hadde sett et syn i templet, og han nikket til dem, og var og blev stum.


verse #23

Og det skjedde da hans tjenestedager var til ende, da drog han hjem til sitt hus.


verse #24

Men efter disse dager blev hans hustru Elisabet fruktsommelig, og hun trakk sig tilbake i ensomhet i fem måneder, og sa:


verse #25

Så har Herren gjort med mig i de dager da han så til mig for å bortta min vanære iblandt menneskene.


verse #26

Men i den sjette måned blev engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som heter Nasaret,


verse #27

til en jomfru som var trolovet med en mann ved navn Josef, av Davids hus, og jomfruens navn var Maria.


verse #28

Og engelen kom inn til henne og sa: Vær hilset, du benådede! Herren er med dig; velsignet er du blandt kvinner!


verse #29

Men hun blev forferdet over hans ord, og grundet på hvad dette skulde være for en hilsen.


verse #30

Og engelen sa til henne: Frykt ikke, Maria! for du har funnet nåde hos Gud;


verse #31

og se, du skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus.


verse #32

Han skal være stor og kalles den Høiestes Sønn, og Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone,


verse #33

og han skal være konge over Jakobs hus evindelig, og det skal ikke være ende på hans kongedømme.


verse #34

Men Maria sa til engelen: Hvorledes skal dette gå til, da jeg ikke vet av mann?


verse #35

Og engelen svarte henne: Den Hellige Ånd skal komme over dig, og den Høiestes kraft skal overskygge dig; derfor skal også det hellige som fødes, kalles Guds Sønn.


verse #36

Og se, Elisabet, din slektning, har også undfanget en sønn i sin alderdom, og hun, som kaltes ufruktbar, er nu i sin sjette måned.


verse #37

For ingen ting er umulig for Gud.


verse #38

Da sa Maria: Se, jeg er Herrens tjenerinne; mig skje efter ditt ord! Og engelen skiltes fra henne.


verse #39

Men Maria stod op i de dager og skyndte sig til fjellbygdene, til en by i Juda,


verse #40

og hun kom inn i Sakarias' hus og hilste på Elisabet.


verse #41

Og det skjedde da Elisabet hørte Marias hilsen, da sprang fosteret i hennes liv, og Elisabet blev fylt med den Hellige Ånd


verse #42

og ropte med høi røst og sa: Velsignet er du blandt kvinner, og velsignet er ditt livs frukt!


verse #43

Og hvorledes times mig dette, at min Herres mor kommer til mig?


verse #44

For se, da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang fosteret i mitt liv med fryd.


verse #45

Og salig er hun som trodde; for fullbyrdes skal det som er sagt henne av Herren.


verse #46

Da sa Maria: Min sjel ophøier Herren,


verse #47

og min ånd fryder sig i Gud, min frelser,


verse #48

han som har sett til sin tjenerinnes ringhet. For se, fra nu av skal alle slekter prise mig salig,


verse #49

fordi han har gjort store ting imot mig, han, den mektige, og hellig er hans navn,


verse #50

og hans miskunn er fra slekt til slekt over dem som frykter ham.


verse #51

Han gjorde veldig verk med sin arm, han adspredte dem som var overmodige i sitt hjertes tanke;


verse #52

han støtte stormenn fra deres høiseter og ophøiet de små;


verse #53

hungrige mettet han med gode gaver, og rikmenn lot han gå bort med tomme hender.


verse #54

Han tok sig av Israel, sin tjener, for å komme miskunn i hu


verse #55

- således som han talte til våre fedre - mot Abraham og hans ætt til evig tid.


verse #56

Og Maria blev hos henne omkring tre måneder, og vendte så hjem igjen til sitt hus.


verse #57

Men for Elisabet kom tiden da hun skulde føde, og hun fødte en sønn,


verse #58

og hennes granner og frender fikk høre at Herren hadde gjort sin miskunn stor mot henne, og de gledet sig med henne.


verse #59

Og det skjedde på den åttende dag, da kom de for å omskjære barnet, og de vilde kalle ham Sakarias efter hans far.


verse #60

Da tok hans mor til orde og sa: Nei, han skal hete Johannes.


verse #61

Og de sa til henne: Men det er jo ingen i din ætt som har dette navn.


verse #62

De gjorde da tegn til hans far for å få vite hvad han vilde han skulde hete.


verse #63

Og han bad om en tavle og skrev disse ord: Johannes er hans navn. Og de undret sig alle.


verse #64

Men straks blev hans munn oplatt og hans tunge løst, og han talte og lovet Gud.


verse #65

Og det kom frykt på alle dem som bodde deromkring, og i alle Judeas fjellbygder talte de med hverandre om alle disse ting,


verse #66

og alle som hørte det, la det på hjerte og sa: Hvad skal det da bli av dette barn? For Herrens hånd var med ham.


verse #67

Og hans far Sakarias blev fylt med den Hellige Ånd og talte profetiske ord og sa:


verse #68

Lovet være Herren, Israels Gud, han som så til sitt folk og forløste det!


verse #69

Og han opreiste oss et frelsens horn i sin tjener Davids hus,


verse #70

således som han talte gjennem sine hellige profeters munn fra fordums tid av,


verse #71

en frelse fra våre fiender og fra alle deres hånd som hater oss,


verse #72

for å gjøre miskunn mot våre fedre og komme sin hellige pakt i hu,


verse #73

den ed han svor Abraham, vår far,


verse #74

for å fri oss av våre fienders hånd og gi oss å tjene ham uten frykt


verse #75

i hellighet og rettferdighet for hans åsyn alle våre dager.


verse #76

Men også du, barn, skal kalles den Høiestes profet; for du skal gå frem for Herrens åsyn for å rydde hans veier,


verse #77

for å lære hans folk frelse å kjenne ved deres synders forlatelse


verse #78

for vår Guds miskunnelige hjertelags skyld, som lot solopgang fra det høie gjeste oss,


verse #79

for å lyse for dem som sitter i mørke og dødsskygge, for å styre våre føtter inn på fredens vei.


verse #80

Men barnet vokste og blev sterkt i ånden, og han var i ødemarkene til den dag da han blev ført frem for Israel.

Chapters:


Books