Kolossenserne

chapter 1


Chapters:

1 2 3 4


verse #1

Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel, og broderen Timoteus


verse #2

- til de hellige og troende brødre i Kristus i Kolossæ: Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader!


verse #3

Vi takker alltid Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader når vi beder for eder,


verse #4

efterat vi har hørt om eders tro på Kristus Jesus og den kjærlighet som I har til alle de hellige,


verse #5

for det håps skyld som er gjemt for eder i himlene, som I forut har hørt om ved sannhetens ord i evangeliet,


verse #6

som er kommet til eder, likesom det og er i hele verden og bærer frukt og vokser som hos eder, fra den dag I hørte det og lærte å kjenne Guds nåde i sannhet,


verse #7

således som I har lært av Epafras, vår elskede medtjener, som er en tro Kristi tjener for eder,


verse #8

han som også har fortalt oss om eders kjærlighet i Ånden.


verse #9

Derfor holder vi fra den dag vi hørte det, ikke op med å gjøre bønn for eder og bede at I må fylles med kunnskap om hans vilje i all åndelig visdom og forstand,


verse #10

at I kan vandre verdig for Herren til velbehag i alt, så I bærer frukt og vokser i all god gjerning ved kunnskapen om Gud,


verse #11

så I styrkes med all styrke efter hans herlighets kraft til all tålmodighet og langmodighet,


verse #12

så I med glede takker Faderen, som gjorde oss skikkede til å få del i de helliges arvelodd i lyset,


verse #13

han som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike,


verse #14

i hvem vi har forløsningen, syndenes forlatelse.


verse #15

Og han er et billede av Gud den usynlige, den førstefødte fremfor enhver skapning;


verse #16

for i ham er alle ting skapt, de i himlene og de på jorden, de synlige og de usynlige, enten det så er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter; alt er det skapt ved ham og til ham,


verse #17

og han er før alle ting, og alle ting står ved ham.


verse #18

Og han er hovedet for legemet, som er menigheten, han som er ophavet, den førstefødte av de døde, forat han i alle deler skulde være den ypperste;


verse #19

for det var Guds vilje at hele hans fylde skulde ta bolig i ham,


verse #20

og ved ham å forlike alle ting med sig, idet han gjorde fred ved hans korses blod, - ved ham, enten det er de på jorden eller de i himlene.


verse #21

Også eder, som fordum var fremmede og fiender ved eders sinnelag, i de onde gjerninger,


verse #22

eder har han nu forlikt i hans jordiske legeme ved døden, for å fremstille eder hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn,


verse #23

så sant I blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke lar eder rokke fra det håp evangeliet gir, det som I har hørt, som er blitt forkynt for enhver skapning under himmelen, og som jeg, Paulus, er blitt tjener for.


verse #24

Nu gleder jeg mig over mine lidelser for eder og utfyller i mitt kjød det som ennu fattes i Kristi trengsler, for hans legeme, som er menigheten,


verse #25

hvis tjener jeg er blitt efter den Guds husholdning som er mig gitt iblandt eder, det vil si å fullføre Guds ord,


verse #26

den hemmelighet som har vært skjult fra alle tiders og slekters ophav, men nu er blitt åpenbaret for hans hellige,


verse #27

for hvem Gud vilde kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet er iblandt hedningene, det er Kristus iblandt eder, håpet om herlighet.


verse #28

Og ham forkynner vi, idet vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus.


verse #29

For dette arbeider jeg og, idet jeg strider ved hans kraft, som virker i mig med styrke.

Chapters:


Books