Romerne

chapter 1


Chapters:


verse #1

Paulus, Jesu Kristi tjener, kalt til apostel, utkåret til å forkynne Guds evangelium,


verse #2

som han forut lovte ved sine profeter i hellige skrifter,


verse #3

om hans Sønn, som efter kjødet er kommet av Davids ætt,


verse #4

som efter hellighets ånd er godtgjort å være Guds veldige Sønn ved opstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre,


verse #5

ved hvem vi fikk nåde og apostelembede for å virke troens lydighet blandt alle hedningefolkene til hans navns ære,


verse #6

blandt hvilke også I er kalt til Jesus Kristus


verse #7

- til alle Guds elskede, kalte, hellige som er i Rom: Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus!


verse #8

Først takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for eder alle, fordi eders tro er navnkundig i hele verden.


verse #9

For Gud, som jeg tjener i min ånd i hans Sønns evangelium, er mitt vidne hvor uavlatelig jeg kommer eder i hu,


verse #10

idet jeg alltid i mine bønner beder om at jeg dog endelig engang ved Guds vilje må få lykke til å komme til eder.


verse #11

For jeg lenges efter å se eder, så jeg kunde la eder få del med mig i nogen åndelig nådegave, forat I kunde styrkes,


verse #12

det vil si at jeg hos eder kunde vederkveges sammen med eder ved den felles tro, eders og min.


verse #13

Og jeg vil ikke, brødre, at I skal være uvitende om at jeg ofte har satt mig fore å komme til eder - men jeg er blitt hindret inntil nu - forat jeg kunde ha nogen frukt også blandt eder likesom blandt de andre hedningefolk.


verse #14

Jeg står i gjeld både til grekere og til barbarer, både til vise og uvise;


verse #15

således er jeg for min del villig til å forkynne evangeliet også for eder i Rom.


verse #16

For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker;


verse #17

for i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som skrevet er: Den rettferdige, ved tro skal han leve.


verse #18

For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet;


verse #19

for det som en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbaret dem det.


verse #20

For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, er synlig fra verdens skapelse av, idet det kjennes av hans gjerninger, forat de skal være uten undskyldning,


verse #21

fordi de, enda de kjente Gud, dog ikke æret eller takket ham som Gud, men blev dårlige i sine tanker, og deres uforstandige hjerte blev formørket.


verse #22

Mens de gjorde sig til av å være vise, blev de dårer,


verse #23

og byttet den uforgjengelige Guds herlighet bort mot et billede, en avbildning av et forgjengelig menneske og av fugler og av firføtte dyr og av krypdyr.


verse #24

Derfor overgav også Gud dem i deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine legemer sig imellem,


verse #25

de som byttet Guds sannhet bort mot løgn og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen.


verse #26

Derfor overgav Gud dem til skammelige lyster; for både deres kvinner forvendte den naturlige bruk til den unaturlige,


verse #27

og på samme vis forlot også mennene den naturlige bruk av kvinnen og brente i sin lyst efter hverandre, så at menn drev skjenselsverk med menn, og fikk på sig selv det vvederlag for sin forvillelse som rett var.


verse #28

Og likesom de ikke brydde sig om å eie Gud i kunnskap, så overgav Gud dem til et sinn som intet duer, så de gjorde det usømmelige:


verse #29

fulle av all urettferdighet, vanart, havesyke, ondskap; fulle av avind, mord, trette, svik, list;


verse #30

øretutere, baktalere, gudsforhatte, voldsmenn, overmodige, storskrytere, opfinnsomme til ondt; ulydige mot foreldre,


verse #31

uforstandige, upålitelige, ukjærlige, ubarmhjertige;


verse #32

slike som godt kjenner Guds dom at de som gjør sådant, fortjener døden, og dog ikke bare gjør det, men endog holder med dem som gjør det.

Chapters:


Books