Johannes

chapter 1


Chapters:


verse #1

I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.


verse #2

Han var i begynnelsen hos Gud.


verse #3

Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noget blitt til av alt som er blitt til.


verse #4

I ham var liv, og livet var menneskenes lys.


verse #5

Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det.


verse #6

Det fremstod en mann, utsendt fra Gud; hans navn var Johannes;


verse #7

han kom til vidnesbyrd, for å vidne om lyset, forat alle skulde komme til troen ved ham.


verse #8

Han var ikke lyset, men han skulde vidne om lyset.


verse #9

Det sanne lys, som oplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden.


verse #10

Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke.


verse #11

Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham.


verse #12

Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn;


verse #13

og de er født ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.


verse #14

Og Ordet blev kjød og tok bolig iblandt oss, og vi så hans herlighet - en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far - full av nåde og sannhet.


verse #15

Johannes vidner om ham og roper: Det var denne om hvem jeg sa: Han som kommer efter mig, er kommet foran mig, fordi han var før mig.


verse #16

For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde;


verse #17

for loven blev gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.


verse #18

Ingen har nogensinne sett Gud; den enbårne Sønn, som er i Faderens skjød, han har forklaret ham.


verse #19

Og dette er Johannes' vidnesbyrd, da jødene sendte prester og levitter fra Jerusalem for å spørre ham: Hvem er du?


verse #20

Da bekjente han og nektet ikke; han bekjente: Jeg er ikke Messias.


verse #21

Og de spurte ham: Hvad da? Er du Elias? Han sa: Det er jeg ikke. Er du profeten? Og han svarte: Nei.


verse #22

De sa da til ham: Hvem er du? så vi kan gi dem svar som har sendt oss; hvad sier du om dig selv?


verse #23

Han sa: Jeg er en røst av en som roper i ørkenen: Gjør Herrens vei jevn, som profeten Esaias har sagt.


verse #24

Og de som var utsendt, var fariseere,


verse #25

og de spurte ham: Hvorfor døper du da, når du ikke er Messias, og heller ikke Elias, og heller ikke profeten?


verse #26

Johannes svarte dem: Jeg døper med vann; midt iblandt eder står den I ikke kjenner,


verse #27

han som kommer efter mig, han hvis skorem jeg ikke er verdig til å løse.


verse #28

Dette skjedde i Betania på hin side Jordan, hvor Johannes døpte.


verse #29

Dagen efter ser han Jesus komme til sig og sier: Se der Guds lam, som bærer verdens synd!


verse #30

Det er ham om hvem jeg sa: Efter mig kommer en mann som er kommet foran mig, fordi han var før mig.


verse #31

Og jeg kjente ham ikke; men forat han skulde åpenbares for Israel, derfor er jeg kommet og døper med vann.


verse #32

Og Johannes vidnet og sa: Jeg har sett Ånden komme ned som en due fra himmelen, og han blev over ham.


verse #33

Og jeg kjente ham ikke; men han som sendte mig for å døpe med vann, han sa til mig: Den du ser Ånden komme ned og bli over, han er den som døper med den Hellige Ånd;


verse #34

og jeg har sett det, og jeg har vidnet at han er Guds Sønn.


verse #35

Dagen efter stod atter Johannes og to av hans disipler der,


verse #36

og han så Jesus som kom gående, og sa: Se der Guds lam!


verse #37

Og de to disipler hørte hans ord, og de fulgte efter Jesus.


verse #38

Da vendte Jesus sig om, og da han så de fulgte efter ham, sa han til dem:


verse #39

Hvad søker I? De sa til ham: Rabbi! det er utlagt: mester! hvor har du ditt herberge?


verse #40

Han sa til dem: Kom og se! Da kom de og så hvor han hadde sitt herberge, og de blev hos ham den dag; det var omkring den tiende time.


verse #41

En av de to som hørte hint ord av Johannes og fulgte efter ham, var Andreas, Simon Peters bror;


verse #42

han finner først sin bror Simon, og sier til ham: Vi har funnet Messias, det er utlagt: Kristus.


verse #43

Og han førte ham til Jesus. Jesus så på ham og sa: Du er Simon, Johannes' sønn; du skal hete Kefas, det er utlagt: Peter.


verse #44

Dagen efter vilde han dra derfra til Galilea, og han traff Filip. Og Jesus sa til ham: Følg mig!


verse #45

Men Filip var fra Betsaida, Andreas' og Peters by.


verse #46

Filip traff Natanael, og sa til ham: Ham som Moses har skrevet om i loven, og likeså profetene, ham har vi funnet: Jesus, Josefs sønn, fra Nasaret!


verse #47

Og Natanael sa til ham: Kan det komme noget godt fra Nasaret? Filip sa til ham: Kom og se!


verse #48

Jesus så Natanael komme bortimot sig, og sa om ham: Se, det er en ekte israelitt, som det ikke er svik i.


verse #49

Natanael sa til ham: Hvor kjenner du mig fra? Jesus svarte og sa til ham: Før Filip kalte på dig, mens du var under fikentreet, så jeg dig.


verse #50

Natanael svarte ham: Rabbi! du er Guds Sønn, du er Israels konge!


verse #51

Jesus svarte og sa til ham: Fordi jeg sa dig at jeg så dig under fikentreet, derfor tror du? Du skal få se det som er større enn dette.


verse #52

Og han sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg eder: I skal se himmelen åpnet og Guds engler stige op og stige ned over Menneskesønnen.

Chapters:


Books