Evangélium Szent Máté írása szerint

chapter 1


Chapters:


verse #1

Jézus Krisztusnak, Dávidnak fiának, Ábrahámnak fiának, nemzetségéről való könyv.


verse #2

Ábrahám nemzé Izsákot. Izsák kediglen nemzé Jákobot. Jákob kediglen nemzé Júdát és az ő atyjafiait.


verse #3

Júda kediglen nemzé Perecet és Szerachot az Támártól. Perec kediglen nemzé Hecromot. Hecrom kediglen nemzé Aramot.


verse #4

Aram kediglen nemzé Aminadabot. Aminadab kediglen nemzé Nachsont. Nachson kediglen nemzé Salmont.


verse #5

Salmon kediglen nemzé Boászt az Ráchábtól. Boász kediglen nemzé Jobedet az Ruttól. Jobed kediglen nemzé Izájt.


verse #6

Izáj kediglen nemzé Dávid királyt. Dávid király kediglen nemzé Salamont az asszonyembertől, mely Urijáé vala.


verse #7

Salamon kediglen nemzé Rechabeámot. Rechabeám kediglen nemzé Abiját. Abija kediglen nemzé Jorámot.


verse #8

Jorám kediglen nemzé Uziját.


verse #9

Uzija kediglen nemzé Jotámot. Jotám kediglen nemzé Acházt. Acház kediglen nemzé Hiszkiját.


verse #10

Hiszkija kediglen nemzé Manasszét. Manassze kediglen nemzé Amont. Amon kediglen nemzé Joziját.


verse #11

Jozija kediglen nemzé Jechonját és az ő atyjafiait az babilóniai fogságban.


verse #12

az babilóniai fogságnak utána kediglen Jechonja nemzé Sealtielt. Sealtiel kediglen nemzé Zerubbábelt.


verse #13

Zerubbábel kediglen nemzé Abihud. Abihud kediglen nemzé Eljákimot. Eljákim kediglen nemzé Acort.


verse #14

Acor kediglen nemzé Cádokot. Cádok kediglen nemzé Achimot. Achim kediglen nemzé Eliudot.


verse #15

Eliud kediglen nemzé Eleazárt. Eleazár kediglen nemzé Mattant. Mattan kediglen nemzé Jákobot.


verse #16

Jákob kediglen nemzé Józsefet, az Máriának urát, mely Máriától születék az Jézus, ki Krisztusnak mondatik.


verse #17

annak okáért Ábrahámtól fogva Dávidiglan mindez nemzetség tizennégy nemzetséget teszen, és Dávidtól fogva az babilóniai fogságiglan tizennégy nemzetséget teszen, és az babilóniai fogságtól fogva az Krisztusnak születéséiglen tizennégy nemzetséget teszen.


verse #18

az Jézus Krisztusnak születése kediglen ekképpen lőn. mikoron az ő anyja, az Mária, jegyesül adatott volna Józsefnek, annak előtte, minek előtte összejutnának, leletteték terhesnek lenni az Szentlélek Istentől.


verse #19

az József kediglen, az ő ura, hogymivel jó ember vala, és nem akar vala őhozzá gonosz hírt adni, akará titkon őtet elhagyni.


verse #20

mikoron kediglen az József ezeket forgatná esziben, íme az Úristennek angyala álmában megjelenék őnekije, ezt mondván. József, Dávidnak fia, ne féljed tehozzád venned az Máriát, az te feleségedet, mert az mi őbenne fogantatott, Szentlélek Istentől vagyon.


verse #21

fiat szül kediglen, és Jézusnak nevezzed őtet, mert ez üdvözíti jövendőre az ő népét az ő bűneiből.


verse #22

Továbbá mindez meglőn, hogy beteljesedjenek, az mi megmondatott vala az Úristentől az prófétának általa. ki ekképpen szól.


verse #23

íme az szűz terhes leszen, és fiat szül, és nevezik őtet Emmánuelnek, mely igét ha ki meg akar magyarázni, annyit teszen, mintha azt mondanád. mivelünk az Isten.


verse #24

József kediglen álmából felserkentetvén aképpen tőn, mint az Úristennek angyala meghagyta vala őneki, és őhozzája vevé az ő a feleségét,


verse #25

és nem ismeré őtet, mígnem szülé az ő fiát, az ő elsőszülöttjét, és Jézusnak nevezé őtet.

Chapters:


Books