Az Szent Pál apostolnak levele, melyet az zsidóknak írt

chapter 1


Chapters:


verse #1

sok rész szerint és sok módon szóla régenten az Isten az mi eleinknek az prófétáknak általa,


verse #2

ez utolsó időkben szóla minekünk fiának általa, kit mindeneken örökössé tőn, ki által az örök világokat is teremté.


verse #3

ki az ő dicsőségének fényessége lévén, és állapotának igaz ábrázata, és mindeneket igazgatván az ő hatalmasságának beszédivel, ő maga által az mi bűneinknek tisztulását megszerezvén az magasságokban az felségen jobb felől üle,


verse #4

az angyaloknál annyival lőn feljebb való, mennyivel azoknál naggyal jelesebb nevet vőn örökségül.


verse #5

mert az angyaloknak közüle kinek mondotta valaha az Isten ezt: én fiam vagy te, én ma nemzélek tégedet? és ismét: én leszek őneki atyja, és az leszen énnekem fiam.


verse #6

ismét kediglen mikoron az ő elsőszülöttjét ez világra behozza, ezt mondja: és imádják őtet mind az Istennek angyali.


verse #7

az angyaloknak is bizony ezt mondja: ki teremti az ő angyalait lelki állatokká, és az ő szolgáit tűzlánggá.


verse #8

az Fiúnak kediglen: az te széked, Isten, örökkül örökké egyenességnek vesszeje, az vessző az te országodé.


verse #9

szeretéd az igazságot, és gyűlöléd az hamisságot, annak okáért megkenete tégedet az Isten, az te Istened, örvendésnek olajával, azoknak felette, kikkel te részes vagy.


verse #10

és te, Úristen, elein az földnek fundamentumot vetél, és az egek az te kezeidnek munkái,


verse #11

azok elvesznek jövendőre, te kediglen megmaradsz, és mind megavulnak, mint egy öltöző,


verse #12

és összehajtod őket, mint egy bő ruhát, és változást vesznek, te kediglen ugyanazon állapotban vagy, és az te esztendeid fogyatkozást nem vesznek.


verse #13

az angyalok közül kediglen melyiknek mondotta valaha ezt: ülj jobb felől énrajtam, míglen az te ellenségedet azt te lábaid alá zsámolyul vetem.


verse #14

azok nem mind szolgálatra való lelki állatok, kik szolgálatra kibocsáttatnak, azokért, kik üdvösségnek örökösi lesznek.

Chapters:


Books