Az Szent Pál apostolnak második levele, melyet az tesszalonikabelieknek írt

chapter 1


Chapters:

1 2 3


verse #1

én, Pál és Szilvánusz és Timóteus írjuk ez levelet az Tesszalonikában való egyházbeli népeknek az Istenben, az mi Atyánkban és az Úr Jézus Krisztusban.


verse #2

kívánunk tinektek az Istentől, az mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól isteni kedvet és békességet!


verse #3

hálát tartozunk adni az Istennek tifelőletek, atyámfiai, mindenkoron, amint illik, hogy felette igen növekedik az ti hitetek, és nagyon kiterjed az ti szerelmetek, melyet mindnyájan egymáshoz viseltek,


verse #4

egyetek másotokhoz annyira, hogy mi tifelőletek dicsekedjünk az Istennek egyházbeli népi között az ti tűrésetekről és hitetekről, melyek lőnek tibennetek minden ti háborúságitokban és sanyarúságitokban, melyeket szenvedtek.


verse #5

melyek az Istennek igaz ítéletire tanúságot adnak, hogy méltóknak találtassatok az Istennek országára, kiért szenvedtetek is.


verse #6

mert igaz dolog az Istennél azokat ismét sanyarúsággal illetni, kik titeket sanyargatnak.


verse #7

tinektek kediglen nyugodalmat adni mivelünk egyetembe, kik sanyarúságot szenvedtek, mikoron megjelenik az Úr Jézus az mennyországból az ő hatalmának angyalival,


verse #8

lángoló tűznek égésével, ki bosszút áll azokon, kik nem ismerik az Úristent, és kik nem engednek az mi Urunknak, az Jézus Krisztusnak evangéliumának.


verse #9

kik kínt szenvednek az ő örök veszedelmükre az Úristennek színének látásából és az ő hatalmas voltának tekintetiből, mely nagy dicsőséggel leszen,


verse #10

mikoron eljövend, hogy dicsőséget vegyen az ő szentiben, és csodálatos legyen minden hívekben az napon, mivelhogy hínek az mi tanúbizonyságunknak, melyet tiközöttetek tőnk.


verse #11

melyre imádságot is teszünk tiértetek mindenkoron, hogy az mi Istenünk méltóvá tegyen titeket ez hivatalra, és betöltse az ő jóvoltának minden jóakaratát, és az hitnek dolgát hatalmassággal,


verse #12

hogy dicsértessék az mi Urunk, Jézus Krisztusnak neve tiáltalatok, és ti is őáltala az mi Istenünknek és az mi Urunk, Jézus Krisztusnak mihozzánk való kedvének mivolta szerint.

Chapters:


Books