Az Szent Pál apostolnak első levele, melyet az tesszalonikabelieknek írt

chapter 1


Chapters:

1 2 3 4 5


verse #1

én, Pál és Szilvánusz és Timóteus írjuk ez levelet az Tesszalonikában való egyházbeli népnek az Atyaistenben és az Úr Jézus Krisztusban. kívánjuk tinektek az Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól az Istennek kedvét és békességét.


verse #2

hálát adunk az Istennek mindenkoron mindentek felől emlékezetet tevén tirólatok a mi imádságinkban.


verse #3

szüntelen megemlékezvén tirólatok az hitnek dolgáért és az szeretetnek munkájáért, és hogy megmaradtatok a mi Urunknak, az Jézus Krisztusnak reménységében az Istennek, a mi Atyánknak előtte.


verse #4

tudjátok, atyámfiai, kiket az Isten szeret, az ti választásotokat,


verse #5

mert az evangélium, melyet tiközöttetek prédikálánk, nemcsak beszéd szerint lőn, hanem annak felette csodatételnek általa és az Szentléleknek általa és sok bizonyságnak általa. miképpen tudjátok, mineműek voltunk tiértetek.


verse #6

és ti követőink valátok minekünk és az Úristennek, mikoron bevőtök az Istennek beszédét nagy sok sanyarúságszenvedéssel és az Szentléleknek örömével,


verse #7

annyira, hogy példájukra lőtök mindeneknek, kik Macedóniában és Achájában az hitre fordulának.


verse #8

mert tiközületek zendüle ki az Úristennek beszéde, nemcsak Macedóniában és Achájában, hanem annak felette elhata az ti Istenben való hitetek minden helyen, hogy szükség ne legyen minekünk valamit szólnunk.


verse #9

mert ő maguk beszélik tifelőletek, minemű bemenésünk lett legyen tihozzátok, és miképpen fordultatok legyen az Istenhez az bálványimádásokról, hogy szolgálnátok az élő és igaz Istennek,


verse #10

és várnátok az ő Fiát, az Jézust az mennyországból, kit feltámaszta halottaiból, ki megment minket az jövendő haragtól.

Chapters:


Books