Az Szent Pál apostolnak levele, melyet az efezusbelieknek írt

chapter 1


Chapters:

1 2 3 4 5 6


verse #1

én Pál, ki az Istennek akaratának általa az Jézus Krisztusnak apostola vagyok, írom ez levelet az Efezusban való szenteknek, és kik hívek az Krisztus Jézusban.


verse #2

kívánok tinektek az Istentől, az mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól isteni kedvet és békességet.


verse #3

áldott az Isten az mi Urunknak, az Jézus Krisztusnak atyja, ki megálda minket az Krisztusban minden lelki áldással az mennyekben.


verse #4

miképpen elválaszta minket őbenne, annak előtte, minek előtte ez világnak fundamentumai felvettetnének, hogy szentek lennénk őelőtte az szeretetnek általa,


verse #5

és olyak, kikben senki semmit meg ne feddhessen, ki elöl elválaszta minket, hogy fiaivá fogadna az Jézus Krisztusnak általa önmagában az ő akaratának jó kedve szerint,


verse #6

hogy az mihozzánk való kedvének felséges volta dicsértessék, mellyel szerelmetesekké tőn minket az ő szerelmes fiának általa.


verse #7

ki által vagyon az mi váltságunk és az ő vérének általa bűneinknek bocsánata az ő mihozzánk való kedvének gazdagsága szerint,


verse #8

melyből bőséggel részt tőn minekünk minden tudományban és bölcsességben,


verse #9

megjelentvén minekünk az ő akaratjának titok voltát az ő jó kedve szerint, melyet elvégezett vala önmagában,


verse #10

míglen beteljesednének az idők, amelyeket erre szerzett vala, hogy summa szerint mindeneket megépítene az Krisztusnak általa, mind, kik az mennyekben vannak, és mind, kik az földön,


verse #11

ugyanazon által, ki által az Istennel örökségben részessé tétetünk, és elöl elválasztatánk az Istennek elvégezett akarata szerint, kinek ereiből mindenek lesznek az ő akaratának dekrétuma szerint,


verse #12

hogy mi az ő felséges voltának tisztességére legyünk. kik egyebeknek előtte reménységünket az Krisztusban veténk,


verse #13

kiben mi is reménységünket vettük az igazságnak beszédét meghallván, az evangéliumot, kiben tinektek üdvösségetek vagyon, melyben meg is jegyzének titeket az megígért szent Szentlélekkel,


verse #14

minek utána az hitre fordulátok, mely Szentlélek, az mi örökségünknek jele az megnyert öröknek váltságára, az ő felséges voltának dicséretére.


verse #15

annak okáért én is, mikoron hallottam volna az ti Krisztusban való hiteteket és minden szentekhez való szerelmeteket,


verse #16

nem szűnöm meg hálát adni tiértetek imádságaimban emlékezetet tévén tirólatok, hogy az mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene az dicsőségnek atyja,


verse #17

adjon tinektek Szentlelket, kinek általa az hitet nagyobban megérthessétek és meg megesmérhessétek, és az ő ismeretére juthassatok,


verse #18

és hogy az ti lelki szemeiteknek világosság adattassék, hogy tudjátok, mely nagy legyen az reménység, amelyre ő hívott, és az ő örökséginek mely gazdag dicsősége vagyon az szentekben,


verse #19

és az ő mihozzánk való hatalmasságának mely igen nagy volta legyen, kik hiszünk őbenne, az ő erős voltának ereje szerint, mely magát kijelenti,


verse #20

mely erőt az Krisztusban is kijelenté akkoron, mikoron feltámasztá őtet halottaiból, és jobb felől ülteté őmellé az mennyekben,


verse #21

minden fejedelemségnek és hatalmasságnak és erősségnek és uraságnak és minden névnek felette, akármi névvel neveztessék, nemcsak ez világon, hanem annak felette az jövendő világon is.


verse #22

és mindeneket lábai alá vete őneki, és őtet adá, hogy feje legyen az egy házbeli népnek mindeneknek felette,


verse #23

mely őneki teste és annak beteljesítője, ki mindeneket mindenekben betelít.

Chapters:


Books