A Márk írása szerint való szent evangyéliom

chapter 1


Chapters:


verse #1

A Jézus Krisztus, az Isten Fia evangyéliomának kezdete,


verse #2

A mint meg van írva a prófétáknál: Ímé én elküldöm az én követemet a te orczád előtt, a ki megkészíti a te útadat előtted;


verse #3

Kiáltónak szava a pusztában: Készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek meg az ő ösvényeit:


verse #4

Előáll vala János, keresztelvén a pusztában és prédikálván a megtérésnek keresztségét a bűnöknek bocsánatára.


verse #5

És kiméne hozzá Júdeának egész tartománya és a Jeruzsálembeliek is, és megkeresztelkedének mindnyájan ő általa a Jordán vizében, bűneikről vallást tévén.


verse #6

János pedig teveszőrruhát és dereka körül bőrövet viselt vala, és sáskát és erdei mézet eszik vala.


verse #7

És prédikála, mondván: Utánam jő, a ki erősebb nálam, a kinek nem vagyok méltó, hogy lehajolván, sarujának szíjját megoldjam.


verse #8

Én vízzel kereszteltelek titeket, de ő Szent Lélekkel keresztel titeket.


verse #9

És lőn azokban a napokban, eljöve Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelteték János által a Jordánban.


verse #10

És azonnal feljővén a vízből, látá az egeket megnyilatkozni, és a Lelket mint egy galambot ő reá leszállani;


verse #11

És szózat lőn az égből: Te vagy az én szerelmes fiam, a kiben én gyönyörködöm.


verse #12

És a lélek azonnal elragadá őt a pusztába.


verse #13

És ott volt a pusztában negyven napig kísértetve a Sátántól, és a vad állatokkal vala együtt; és az angyalok szolgálnak vala néki.


verse #14

Minekutána pedig János tömlöczbe vettetett, elméne Jézus Galileába, prédikálván az Isten országának evangyéliomát,


verse #15

És mondván: Bétölt az idő, és elközelített az Istennek országa; térjetek meg, és higyjetek az evangyéliomban.


verse #16

Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont és Andrást, annak testvérét, a mint a tengerbe hálót vetének; mert halászok valának.


verse #17

És monda nékik Jézus: Kövessetek engem, és én azt mívelem, hogy embereket halászszatok.


verse #18

És azonnal elhagyván az ő hálóikat, követék őt.


verse #19

És onnan egy kevéssé elébb menve, látá Jakabot, a Zebedeus fiát és annak testvérét, Jánost, a mint a hajóban azok is a hálókat kötözgetik vala.


verse #20

És azonnal hívá őket. És ők atyjukat, Zebedeust a napszámosokkal a hajóban hagyva, utána menének.


verse #21

És bemenének Kapernaumba; és mindjárt szombatnapon bemenvén a zsinagógába, tanít vala.


verse #22

És elálmélkodának az ő tanításán; mert úgy tanítja vala őket, mint a kinek hatalma van, és nem úgy mint az írástudók.


verse #23

Vala pedig azok zsinagógájában egy ember, a kiben tisztátalan lélek volt, és felkiálta,


verse #24

És monda: Ah! mi dolgunk van nékünk veled, Názáreti Jézus? Azért jöttél-é, hogy elveszíts minket? Tudom, hogy ki vagy te: az Istennek Szentje.


verse #25

És megdorgálá őt Jézus, mondván: Némulj meg, és menj ki belőle.


verse #26

És a tisztátalan lélek megszaggatá őt, és fenszóval kiáltva, kiméne belőle.


verse #27

És mindnyájan elálmélkodának, annyira, hogy egymás között kérdezgeték, mondván: Mi ez? Micsoda új tudomány ez, hogy hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek is, és engedelmeskednek néki?


verse #28

És azonnal elméne az ő híre Galilea egész környékére.


verse #29

És a zsinagógából azonnal kimenvén, a Simon és András házához menének Jakabbal és Jánossal együtt.


verse #30

A Simon napa pedig hideglelésben fekszik vala, és azonnal szólának néki felőle.


verse #31

És ő odamenvén, fölemelé azt, annak kezét fogván; és elhagyá azt a hideglelés azonnal, és szolgál vala nékik.


verse #32

Estefelé pedig, a mikor leszállt a nap, mind ő hozzá vivék a betegeseket és az ördöngősöket;


verse #33

És az egész város oda gyűlt vala az ajtó elé.


verse #34

És meggyógyíta sokakat, a kik különféle betegségekben sínlődnek vala; és sok ördögöt kiűze, és nem hagyja vala szólni az ördögöket, mivelhogy őt ismerék.


verse #35

Kora reggel pedig, még szürkületkor, fölkelvén, kiméne, és elméne egy puszta helyre és ott imádkozék.


verse #36

Simon pedig és a vele lévők utána sietének;


verse #37

És a mikor megtalálák őt, mondának néki: Mindenki téged keres.


verse #38

És ő monda nékik: Menjünk a közel való városokba, hogy ott is prédikáljak, mert azért jöttem.


verse #39

És prédikál vala azoknak zsinagógáiban, egész Galileában, és ördögöket űz vala.


verse #40

És jöve hozzá egy bélpoklos, kérvén őt és leborulván előtte és mondván néki: Ha akarod, megtisztíthatsz engem.


verse #41

Jézus pedig könyörületességre indulván, kezét kinyújtva megérinté őt, és monda néki: Akarom, tisztulj meg.


verse #42

És a mint ezt mondja vala, azonnal eltávozék tőle a poklosság és megtisztula.


verse #43

És erősen megfenyegetvén, azonnal elküldé őt,


verse #44

És monda néki: Meglásd, hogy senkinek semmit ne szólj; hanem eredj el, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel a te tisztulásodért, a mit Mózes parancsolt, bizonyságul nékik.


verse #45

Az pedig kimenvén, kezde sokat beszélni és terjeszteni a dolgot, annyira, hogy nyilvánosan immár be sem mehetett Jézus a városba, hanem künn puszta helyeken vala, és mennek vala hozzá mindenfelől.

Chapters:


Books