Krónika első könyve

chapter 1


Chapters:


verse #1

Ádám, Séth, Énós.


verse #2

Kénán, Mahalálél, Járed.


verse #3

Énókh, Methuséláh, Lámekh.


verse #4

Noé, Sém, Khám és Jáfet.


verse #5

Jáfetnek fiai: Gómer, Mágog, Madai, Jáván, Thubál, Mésekh és Thirász.


verse #6

A Gómer fiai pedig: Askhenáz, Rifáth és Tógármah.


verse #7

Jávánnak pedig fiai: Elisah, Thársis, Kitthim és Dodánim.


verse #8

Khámnak fiai: Khús, Miczráim, Pút és Kanaán.


verse #9

Khúsnak fiai: Széba, Hávilah, Szábthah, Rahmáh és Szabthékah; Rahmáhnak pedig fiai: Séba és Dédán.


verse #10

Khús nemzé Nimródot is; ez kezde hatalmassá lenni a földön.


verse #11

Miczráim pedig nemzé Lúdimot, Anámimot, Lehábimot és Naftukhimot.


verse #12

Pathruszimot és Kaszlukhimot, a kiktől a Filiszteusok származtak, és Kafthorimot.


verse #13

Kanaán pedig nemzé Czídont, az ő elsőszülöttét és Khétet,


verse #14

És Jebuzeust, Emorreust és Girgazeust.


verse #15

Khivveust, Harkeust és Szineust.


verse #16

Arvadeust, Czemareust és Hamatheust.


verse #17

Sémnek fiai: Élám és Assur, Arpaksád, Lúd, Arám, Úcz, Húl, Gether és Mesek.


verse #18

Arpaksád pedig nemzé Séláht és Séláh nemzé Hébert.


verse #19

Hébernek is lett két fia, az egyiknek neve Péleg, mivelhogy az ő idejében osztatott el a föld; testvérének neve pedig Joktán.


verse #20

Joktán pedig nemzé Almodádot és Sélefet, Haczarmávethet és Jerákhot,


verse #21

Hadórámot, Úzált és Diklát,


verse #22

És Ebált, Abimáelt és Sébát,


verse #23

Ofirt, Havilát és Jóbábot. Ezek mind Joktán fiai.


verse #24

Sém, Arpaksád, Séláh.


verse #25

Héber, Péleg, Réu.


verse #26

Sérug, Nákhor, Tháré.


verse #27

Abrám, ez az Ábrahám.


verse #28

Ábrahám fiai: Izsák és Ismáel.


verse #29

Ezeknek nemzetségei pedig ezek: Ismáel elsőszülötte Nebájót és Kédar, Adbeél és Mibszám.


verse #30

Misma és Dúmah, Massza, Hadad és Théma.


verse #31

Jétur, Náfis és Kedmah; ezek az Ismáel fiai.


verse #32

Keturának pedig, az Ábrahám ágyasának fiai, kiket szüle, ezek: Zimrán, Joksán, Médán, Midián, Isbák és Suakh. És a Joksán fiai: Séba és Dédán.


verse #33

És a Midián fiai: Éfah, Héfer, Hánok, Abida és Eldáh. Mindezek a Keturáh fiai.


verse #34

Ábrahám pedig nemzé Izsákot; Izsák fiai pedig ezek: Ézsau és Izráel.


verse #35

Ézsaunak fiai: Elifáz, Réhuél, Jéhus, Jahlám és Korakh.


verse #36

Elifáz fiai: Thémán, Omár, Czefi, Gahtám, Kenáz és Timna és Amálek.


verse #37

Réhuél fiai: Nakhath, Zérakh, Samma és Mizza.


verse #38

Széir fiai: Lótán és Sóbál, Czibhón, Haná, Disón, Eczer és Disán.


verse #39

Lótán fiai pedig: Hóri és Hómám: Lótánnak huga pedig Timna.


verse #40

Sóbál fiai: Alján és Mánakháth, Hébál, Sefi és Onám; Czibhón fiai pedig: Aja és Haná.


verse #41

Haná fia: Disón, Disón fiai pedig: Hamrán és Esbán, Ithrán és Kherán.


verse #42

Eczer fiai: Bilhán és Zahaván, Jakán. Disán fiai: Húcz és Arán.


verse #43

Ezek pedig a királyok, a kik uralkodának Edom földén, mielőtt az Izráel fiai között király uralkodott volna: Bela, Behor fia, az ő városának neve Dinhába vala.


verse #44

Bela meghalván, uralkodék helyette Jóbáb, a Boczrából való Zerakh fia.


verse #45

És hogy Jóbáb meghala, uralkodék helyette a Témán földéből való Khusám.


verse #46

Meghala Khusám is, és uralkodék helyette Hadád, a Bédád fia, ki megveré a Midiánitákat a Moáb mezején; és az ő városának neve Hávit vala.


verse #47

Hadád is, hogy meghala, uralkodék helyette a Masrekából való Szamlá.


verse #48

Szamlá holta után uralkodék helyette Saul, a folyóvíz mellett való Rékhobóthból.


verse #49

Saul is meghala, és uralkodék helyette Báhál-Khanán, az Akhbór fia.


verse #50

Báhál-Khanán holta után uralkodék helyette Hadád; és az ő városának neve Páhi, feleségének pedig neve Mehetábéel, ki Mézaháb leányának Matrédnak volt a leánya.


verse #51

Hadád halála után Edom fejedelmei valának: Timná fejedelem, Halvá fejedelem, Jetéth fejedelem,


verse #52

Ohólibámá fejedelem, Éla fejedelem és Pinon fejedelem,


verse #53

Kenáz fejedelem, Témán fejedelem és Mibczár fejedelem,


verse #54

Magdiél fejedelem és Hirám fejedelem. Ezek voltak Edom fejedelmei.

Chapters:


Books