Pál apostolnak Titushoz írt levele

chapter 1


Chapters:

1 2 3


verse #1

Pál, Istennek szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola, az Isten választottainak hite és a kegyesség szerint való igazságnak megismerése szerint,


verse #2

Az örök élet reménységére, melyet megígért az igazmondó Isten örök időknek előtte,


verse #3

Megjelentette pedig a maga idejében az ő beszédét a prédikálás által, a mely reám bízatott a mi megtartó Istenünknek parancsolata szerint; Titusnak, a közös hit szerint való igaz fiamnak:


verse #4

Kegyelem, irgalmasság és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, a mi Megtartónktól.


verse #5

A végett hagytalak téged Krétában, hogy a hátramaradt dolgokat hozd rendbe, és rendelj városonként presbitereket, a miképen én néked meghagytam;


verse #6

Ha van feddhetetlen, egy feleségű férfiú, a kinek hívő, nem kicsapongással vádolt avagy engedetlen gyermekei vannak.


verse #7

Mert szükséges, hogy a püspök feddhetetlen legyen, mint Isten sáfára; nem akaratos, nem haragos, nem részeges, nem verekedő, nem rút nyerészkedő;


verse #8

Hanem vendégszerető, jónak kedvelője, mértékletes, igaz, tiszta, maga tűrtető;


verse #9

A ki a tudomány szerint való igaz beszédhez tartja magát, hogy inthessen az egészséges tudománnyal és meggyőzhesse az ellenkezőket.


verse #10

Mert van sok engedetlen, hiába való beszédű és csaló, kiváltképen a körülmetélkedésből valók,


verse #11

A kiknek be kell dugni a szájokat; a kik egész házakat feldúlnak, tanítván rút nyereség okáért, a miket nem kellene.


verse #12

Azt mondta valaki közülök, az ő saját prófétájok: A krétaiak mindig hazugok, gonosz vadak, rest hasak.


verse #13

E bizonyság igaz: annakokáért fedd őket kímélés nélkül, hogy a hitben épek legyenek,


verse #14

Nem ügyelvén zsidó mesékre, és az igazságot megvető emberek parancsolataira.


verse #15

Minden tiszta a tisztáknak: de a megfertőztetetteknek és hitetleneknek semmi sem tiszta; hanem megfertőztetett azoknak mind elméjök, mind lelkiismeretök.


verse #16

Vallják, hogy Istent ismerik, de cselekedeteikkel tagadják, mivelhogy útálatosak és hitetlenek és minden jó cselekedetre méltatlanok.

Chapters:


Books