A Máté írása szerint való szent evangyéliom

chapter 1


Chapters:


verse #1

Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségéről való könyv.


verse #2

Ábrahám nemzé Izsákot; Izsák nemzé Jákóbot; Jákób nemzé Júdát és testvéreit;


verse #3

Júda nemzé Fárest és Zárát Támártól; Fáres nemzé Esromot; Esrom nemzé Arámot;


verse #4

Arám nemzé Aminádábot; Aminádáb nemzé Naássont; Naásson nemzé Sálmónt;


verse #5

Sálmón nemzé Boázt Ráhábtól; Boáz nemzé Obedet Ruthtól; Obed nemzé Isait;


verse #6

Isai nemzé Dávid királyt; Dávid király nemzé Salamont az Uriás feleségétől;


verse #7

Salamon nemzé Roboámot; Roboám nemzé Abiját; Abija nemzé Asát;


verse #8

Asa nemzé Josafátot; Josafát nemzé Jórámot; Jórám nemzé Uzziást;


verse #9

Uzziás nemzé Jóathámot; Joathám nemzé Ákházt; Ákház nemzé Ezékiást;


verse #10

Ezékiás nemzé Manassét; Manassé nemzé Ámont; Ámon nemzé Jósiást;


verse #11

Jósiás nemzé Jekoniást és testvéreit a babilóni fogságra vitelkor.


verse #12

A babilóni fogságravitel után pedig Jekoniás nemzé Saláthielt; Saláthiel nemzé Zorobábelt;


verse #13

Zorobábel nemzé Abiudot; Abiud nemzé Eliákimot; Eliákim nemzé Azort;


verse #14

Azor nemzé Sádokot; Sádok nemzé Akimot; Akim nemzé Eliudot;


verse #15

Eliud nemzé Eleázárt; Eleázár nemzé Matthánt; Matthán nemzé Jákóbot;


verse #16

Jákób nemzé Józsefet, férjét Máriának, a kitől született Jézus, a ki Krisztusnak neveztetik.


verse #17

Az összes nemzetség tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzetség, és Dávidtól a babilóni fogságravitelig tizennégy nemzetség, és a babilóni fogságraviteltől Krisztusig tizennégy nemzetség.


verse #18

A Jézus Krisztus születése pedig így vala: Mária, az ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szent Lélektől.


verse #19

József pedig, az ő férje, mivelhogy igaz ember vala és nem akará őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani.


verse #20

Mikor pedig ezeket magában elgondolta: ímé az Úrnak angyala álomban megjelenék néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert a mi benne fogantatott, a Szent Lélektől van az.


verse #21

Szűl pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.


verse #22

Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, a mit az Úr mondott volt a próféta által, a ki így szól:


verse #23

Ímé a szűz fogan méhében és szűl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, a mi azt jelenti: Velünk az Isten.


verse #24

József pedig az álomból felserkenvén, úgy tőn, a mint az Úr angyala parancsolta vala néki, és feleségét magához vevé.


verse #25

És nem ismeré őt, míg meg nem szülé az ő elsőszülött fiát; és nevezé annak nevét Jézusnak.

Chapters:


Books