Pál apostolnak a galátziabeliekhez írt levele

chapter 1


Chapters:

1 2 3 4 5 6


verse #1

Pál, apostol (nem emberektől, sem nem ember által, hanem Jézus Krisztus által és az Atya Isten által, a ki feltámasztotta őt a halálból);


verse #2

És a velem levő összes atyafiak, Galátzia gyülekezeteinek:


verse #3

Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől, és a mi Urunk Jézus Krisztustól,


verse #4

A ki adta önmagát a mi bűneinkért hogy kiszabadítson minket e jelenvaló gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint.


verse #5

A kinek dicsőség örökkön örökké! Ámen.


verse #6

Csodálkozom, hogy Attól, a ki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ily hamar más evangyéliomra hajlotok.


verse #7

Holott nincs más; de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangyéliomát.


verse #8

De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, a mit néktek hirdettünk, legyen átok. +


verse #9

A mint előbb mondottuk, most is ismét mondom: Ha valaki néktek hirdet valamit azon kívül, a mit elfogadtatok, átok legyen.


verse #10

Mert most embereknek engedek-é, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem-é tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék.


verse #11

Tudtotokra adom pedig atyámfiai, hogy az az evangyéliom, melyet én hirdettem, nem ember szerint való;


verse #12

Mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által.


verse #13

Mert hallottátok, mint forgolódtam én egykor a zsidóságban, hogy én felette igen háborgattam az Isten anyaszentegyházát, és pusztítottam azt.


verse #14

És felülmultam a zsidóságban nemzetembeli sok kortársamat, szerfelett rajongván atyai hagyományaimért.


verse #15

De mikor az Istennek tetszett, ki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva és elhívott az ő kegyelme által,


verse #16

Hogy kijelentse az ő Fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között: azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel,


verse #17

Sem nem mentem Jeruzsálembe az előttem való apostolokhoz, hanem elmentem Arábiába, és ismét visszatértem Damaskusba.


verse #18

Azután három esztendő mulva fölmentem Jeruzsálembe, hogy Pétert meglátogassam, és nála maradtam tizenöt napig.


verse #19

Az apostolok közül pedig mást nem láttam, hanem csak Jakabot, az Úr atyjafiát.


verse #20

A miket pedig néktek írok, ímé Isten előtt mondom, hogy nem hazudom.


verse #21

Azután mentem Siriának és Ciliciának tartományaiba.


verse #22

Ismeretlen valék pedig szeméyesen a Júdeában levő keresztyén gyülekezetek előtt;


verse #23

Hanem csak hallották, hogy: A ki minket üldözött egykor, most hirdeti azt a hitet, a melyet egykor pusztított.


verse #24

És dicsőíték bennem az Istent.

Chapters:


Books