Hóseás próféta könyve

chapter 1


Chapters:


verse #1

A Úr igéje, a mely lőn Hóseáshoz, a Beeri fiához, Uzziás, Jótám, Ákház, Ezékiás, Júdabeli királyok idejében, és Jeroboámnak, a Joás fiának, Izráel királyának idejében.


verse #2

A mikor beszélni kezde az Úr Hóseással, monda az Úr Hóseásnak: Menj, végy magadnak parázna feleséget és parázna gyermekeket; mert paráználkodván paráználkodik e föld, nem követvén az Urat.


verse #3

Elméne tehát és elvevé Gómert, Diblajim leányát; és az teherbe esék, és fiút szűle néki.


verse #4

És mondá az Úr néki: Nevezd őt Jezréelnek, mert még egy kis idő, és megbüntetem a Jehu házát a Jezréel vére miatt, és eltörlöm Izráel házának királyságát.


verse #5

És azon a napon lészen az, hogy eltöröm az Izráel ívét a Jezréel völgyében.


verse #6

Ismét teherbe esék, és leányt szűle. És mondá néki az Úr: Nevezd őt Ló-Rukhámáhnak; mert nem kegyelmezek többé az Izráel házának, hogy akármiképen könyörülnék rajtok.


verse #7

De a Júda házának megkegyelmezek és megtartom őket az Úr, az ő Istenök által; de nem tartom meg őket ív, vagy kard, vagy háború által, sem lovak és lovasok által.


verse #8

Mikor elválasztá Ló-Rukhámáht, ismét teherbe esék, és fiút szűle.


verse #9

És mondá az Úr: Nevezd őt Ló-Amminak; mert ti nem vagytok az én népem, s én sem leszek a tiétek.


verse #10

De mégis annyi lesz az Izráel fiainak száma, mint a tenger fövenye, a mely meg nem mérettethetik és meg nem számláltathatik; és lészen, hogy a hol az mondatott nékik: Nem vagytok az én népem, ez mondatik nékik: Élő Istennek fiai!


verse #11

És összegyűlnek Júda fiai és Izráel fiai együvé, és egy fejedelmet választanak, és feljúnek az országból, mert nagy lesz a Jezréel napja!


verse #12

Mondjátok atyátokfiainak: Ammi! és a ti húgaitoknak: Rukhámáh!

Chapters:


Books