Mózes második könyve a zsidóknak Égyiptomból kijöveteléről

chapter 1


Chapters:


verse #1

Ezek pedig Izráel fiainak nevei, a kik Jákóbbal Égyiptomba menének; kiki az ő házanépével méne:


verse #2

Rúben, Simeon, Lévi és Júda;


verse #3

Izsakhár, Zebulon és Benjámin;


verse #4

Dán és Nafthali, Gád és Áser.


verse #5

Mindazok a lelkek pedig, a kik Jákób ágyékából származtak vala, hetvenen valának. József pedig Égyiptomban vala.


verse #6

És meghala József és minden ő atyjafia és az az egész nemzedék.


verse #7

Izráel fiai pedig szaporák valának, szaporodának és sokasodának és igen-igen elhatalmazának, úgy hogy megtelék velök az ország.


verse #8

Azonközben új király támada Égyiptomban, a ki Józsefet nem ismerte vala.


verse #9

És monda az ő népének: Ímé az Izráel fiainak népe több, és hatalmasabb nálunknál.


verse #10

Nosza bánjunk okosan vele, hogy el ne sokasodjék és az ne legyen, hogy ha háború támad, ő is ellenségünkhöz adja magát és ellenünk harczoljon és az országból kimenjen.


verse #11

Rendelének azért föléjök robotmestereket, hogy nehéz munkákkal sanyargassák őket. És építe a Faraónak gabonatartó városokat, Pithomot és Ramszeszt.


verse #12

De minél inkább sanyargatják vala őt, annál inkább sokasodik és annál inkább terjeszkedik vala, s félnek vala az Izráel fiaitól.


verse #13

Pedig kegyetlenűl dolgoztaták az égyiptomiak az Izráel fiait.


verse #14

És kemény munkával keseríték életöket, sárcsinálással, téglavetéssel és mindenféle mezei munkával, minden munkájokkal, melyeket kegyetlenűl dolgoztatnak vala velök.


verse #15

És szóla Égyiptom királya a héber bábáknak, a kik közűl egyiknek Sifra, a másiknak Puá vala neve.


verse #16

És monda: Mikoron héber asszonyok körűl bábálkodtok, nézzetek a szűlőszékre: ha fiú az, azt öljétek meg, ha pedig leány az, hadd éljen.


verse #17

De a bábák félék az Istent és nem cselekedének úgy a mint Égyiptom királya parancsolta vala nékik, hanem életben hagyják vala a gyermekeket.


verse #18

Hívatá annakokáért Égyiptom királya a bábákat és mondá nékik: Miért míveltétek azt, hogy életben hagytátok a gyermekeket?


verse #19

A bábák pedig mondának a Faraónak: Mert a héber asszonyok nem olyanok, mint az Égyiptombeliek: mert azok élet-erősek; minekelőtte a bába hozzájok eljutna, már szűlnek.


verse #20

Annakokáért jól tőn Isten a bábákkal, a nép pedig sokasodék és igen elhatalmazék.


verse #21

És lőn, hogy mivel a bábák félék az Istent: megépíté az ő házukat.


verse #22

Parancsola azért a Faraó minden ő népének, mondván: Minden fiút, a ki születik, vessetek a folyóvízbe, a leányt pedig hagyjátok mind életben.

Chapters:


Books