2 Peters

chapter 1


Chapters:

1 2 3


verse #1

Simeon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel - til dem som har fått samme dyre tro som vi ved vår Gud og frelser Jesu Kristi rettferdighet:


verse #2

Nåde og fred bli eder mangfoldig til del, idet I kjenner Gud og Jesus, vår Herre!


verse #3

Eftersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved kunnskapen om ham som kalte oss ved sin egen herlighet og kraft


verse #4

og derved har gitt oss de største og dyreste løfter, forat I ved dem skulde få del i guddommelig natur, idet I flyr bort fra fordervelsen i verden, som kommer av lysten,


verse #5

så legg og just derfor all vinn på i eders tro å vise dyd, og i dyden skjønnsomhet,


verse #6

og i skjønnsomheten avhold, og i avholdet tålmod, og i tålmodet gudsfrykt,


verse #7

og i gudsfrykten broderkjærlighet, og i broderkjærligheten kjærlighet til alle.


verse #8

For når disse ting finnes hos eder og får vokse, da viser de at I ikke er uvirksomme eller ufruktbare i kunnskapen om vår Herre Jesus Kristus;


verse #9

for den som ikke har disse ting, han er blind, nærsynt, idet han har glemt renselsen fra sine fordums synder.


verse #10

Derfor, brødre, legg enn mere vinn på å gjøre eders kall og utvelgelse fast! for når I gjør disse ting, da skal I ingensinne snuble;


verse #11

for på denne måte skal det rikelig gis eder inngang i vår Herre og frelser Jesu Kristi evige rike.


verse #12

Derfor vil jeg alltid komme til å minne eder om dette, enda I vet det og er grunnfestet i sannheten, som er hos eder;


verse #13

allikevel akter jeg det for riktig, så lenge jeg er i denne hytte, å vekke eder ved påminnelse,


verse #14

for jeg vet at nedleggelsen av min hytte kommer brått, som og vår Herre Jesus Kristus varslet mig.


verse #15

Men jeg vil og gjøre mig flid for at I til enhver tid efter min bortgang skal kunne minnes dette.


verse #16

For ikke var det kløktig uttenkte eventyr vi fulgte da vi kunngjorde eder vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi hadde vært øienvidner til hans storhet.


verse #17

For han fikk ære og herlighet av Gud Fader, idet en sådan røst kom til ham fra den ophøiede herlighet: Dette er min Sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag,


verse #18

og denne røst hørte vi komme fra himmelen da vi var sammen med ham på det hellige berg.


verse #19

Og dess fastere har vi det profetiske ord, som I gjør vel i å akte på som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem og morgenstjernen går op i eders hjerter,


verse #20

idet I først og fremst vet dette at intet profetord i Skriften er gitt til egen tydning;


verse #21

for aldri er noget profetord fremkommet ved et menneskes vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den Hellige Ånd.

Chapters:


Books