Evangélium Szent Márk írása szerint

chapter 1


Chapters:


verse #1

Jézus Krisztusnak az Istennek fiának evangéliumának kezdete,


verse #2

miképpen az prófétáknál meg vagyon írván. íme én elbocsátom az én követemet az te személyednek előtte, ki megszerzi teelőtted az te utadat.


verse #3

az pusztában kiáltónak szava ez. legyetek, hogy kész legyen az Úristennek útja. legyetek, hogy egyenesek legyenek az ő ösvényei.


verse #4

keresztel vala az János az pusztában, és prédikálja vala az életnek megjobbításának keresztségét, bűnöknek megbocsánatára.


verse #5

és kimegyen vala őhozzá egész az Zsidóországnak tartománya, és az jeruzsálembeliek, és megkeresztelkedned vala őtőle mindnyájan az Jordánnak folyó vizében, és megvallják vala az ő bűnüket.


verse #6

az Jánosnak kediglen öltözete tevének szőréből vala, és az derekán által övezett vala bőr övezővel, és sáskákkal ily vala, és erdei mézzel,


verse #7

és prédikál vala ezt mondván. eljő énutánam amaz, az ki énnálamnál erősebb, kinek hogy leesvén meg megoldjam saruinak kötőit, elég erre nem vagyok.


verse #8

bizony az, hogy én vízzel keresztellek titeket, az kediglen Szentlélekkel keresztel jövendőre titeket.


verse #9

és lőn ez az időkben, eljöve Jézus Galileának tartományában való Názáretből, és megkeresztelkedék Jánostól az Jordánban.


verse #10

és legottan mikoron kimenne az vízből, látá az mennyeket kétfelé hasadni és az Szentlélek Istent miként egy nőstény galambot felül őrá leszállani.


verse #11

és ez szózat lőn az mennyekből. te vagy az én szerelmes fiam, kiben jóképpen kedvem telék.


verse #12

és az Szentlélek legottan az pusztába kényszeríte őtet menni.


verse #13

és lőn ott az pusztában negyven napiglan, és kísértetik vala az sátántól, és az vadak között vala ott, és az angyalok szolgálnak vala őneki.


verse #14

minek utána kediglen megfogták volna Jánost. Galileába mene Jézus prédikálván az Istennek országának evangéliumát, és ezt mondja vala.


verse #15

betelt az idő, közel vagyon az Istennek országa.


verse #16

vegyétek eszetekbe magatokat, és jobbítsátok meg az ti életeteket, és higgyetek az evangéliumnak. mikoron kediglen az Galileának tengere mellett járna, látá az Simont és az Andrást az ő atyjafiát, hogy hálókat vetnének az tengerbe, mert halászok valának,


verse #17

és mondá Jézus őnekik. jőjetek énutánam, és azt teszem, hogy embereket halásszatok.


verse #18

és legottan az ő hálójukat elhagyván őutána menének.


verse #19

és mikoron onnan egy kevéssé továbbmentenek volna, látá az Jakabot, az Zebedeusnak fiát, és az Jánost, az ő atyjafiát, kik ők is az hajóban kötözik vala az ő hálójukat,


verse #20

és legottan elhívá őket, és azok az ő atyjukat, Zebedeust elhagyván az hajóban az béresekkel, őutána menének.


verse #21

és be menének Kapernaumba, és legottan az szombatnak ünnepében bemene az zsinagógába, és tanít vala,


verse #22

és csodálkoznak vala az ő tudományán. mert tanítja vala azokat, mint kinek szabad hatalma volna, és nem akképpen, mint az írástudók.


verse #23

és vala az ő zsinagógájukban egy ember, ki az pokolbeli ördögnek miatta megköteleztetett vala, és nagy kiáltással ezt mondá:


verse #24

ah te názáretbeli Jézus, mi dolgunk vagyon minekünk teveled? azért jöttél-e, hogy minket elveszejts? tudlak tégedet ki vagy. mert bizonyával az Istennek amaz nagy szentje vagy.


verse #25

és megfeddé őtet az Jézus, és mondá. némulj meg, és menj ki ez emberből.


verse #26

és mikoron ízenként eltörte volna az embert az fertelmes szellet, nagy felszóval kiálta, és kimene őbelőle.


verse #27

és mindenek elcsodálkozának, úgyhogy őközöttük kérdezkednek vala, és ezt mondják vala: mi dolog ez? micsoda új tudomány ez? mert hatalmasságával még az fertelmes szelleteknek és parancsol, és engednek őneki?


verse #28

kiterjede kediglen az ő híre legottan Galileának minden közel vala tartományaiban minden felől,


verse #29

és legottan az zsinagógából kimenvén az Simonnak és Andrásnak házába menének Jakabbal és Jánossal. az Simonnak kedig felesége fekszik vala, kit hideg lel vala, és legottan szólának Jézusnak őfelőle,


verse #31

és ő hozzámene, és kezénél fogva felemelé őtet, és legottan elhagyá őtet az hideglelésnek betegsége, és szolgál vala őnekik.


verse #32

mikoron kediglen este volna, és az nap elnyugodott volna, mindeneket őhozzá visznek vala, kik nehezen valának, és azokat is, kik ördögtől gyötretnek vala.


verse #33

és mind az egész város az ajtóra gyűlt vala.


verse #34

és sokakat meggyógyíta, kiknek különb-különb betegségnek miatta gonoszul vala dolguk. és sok ördögöket úz vala ki, és nem hagyja vala szólni az ördögöket, hogy mivel őtet ismerik vala.


verse #35

és jó reggel felkelvén, mikoron még nagy sötét volna, kimene az Jézus, és egy puszta helyre mene, és ott imádkozik vala,


verse #36

és utánamene őneki az Simon és az, kik ővele valának.


verse #37

és mikoron megtalálták volna őtet, mondának őneki: mindenek tégedet keresnek.


verse #38

és mondá őnekik, menjünk emez közel való városkába, hogy ott is prédikáljak. mert azért jövék.


verse #39

és prédikál vala az ő zsinagógájukban, egész Galileában, és ördögöket úz vala,


verse #40

és őhozzá mene egy poklos, ki könyörge őneki, és lábaihoz esék, és mondá őneki. ha akarsz, megtisztíthatsz engemet.


verse #41

az Jézus kediglen könyörüle őrajta, és kezét kinyújtván illeté őtet, és mondá őneki. akarlak, megtisztulj,


verse #42

és mikoron ezt mondotta volna, legottan eltávozék őróla az poklosság, és megtisztula,


verse #43

és megfenyítvén őtet, legottan kibocsátá őtet,


verse #44

és mondá őneki. meglássad, hogy valakinek valamit ne mondj. de menj el, mutasd meg temagadat az papnak. és vidd fel az ajándékokat az te tisztulásodért, melyeket Mózes parancsolt vinni az papoknak az ő tanúbizonyság-tételükért.


verse #45

és az poklos kimenvén sokat foga prédikálni, és nyilván kezde hirdetni az beszédet az városban, úgyhogy az Jézus immáron az városba nyilván be nem mehetne, hanem puszta helyeken kinn ül vala, és őhozzá mennek vala minden felől.

Chapters:


Books