Szent Máténak evangéliuma

chapter 1


Chapters:


verse #1

Jézus Krisztusnak, Dávidnak Ábrahámnak fiának nemzetségéről való könyv.


verse #2

Ábrahám nemzé Izsákot, Izsák kedig nemzé Jákobot, Jákob kedig nemzé Júdát és az ő atyjafiait.


verse #3

Júda kedig nemzé Pérecet és Zeráhot Támártól. Pérec kedig nemzé Hecrónt, Hecrón kedig nemzé Rámot,


verse #4

Rám kedig nemzé Ammínádábot, Ammínádáb kedig nemzé Nahsónt, Nahsón kedig nemzé Szalmónt,


verse #5

Szalmón kedig nemzé Bóázt Ráhábtól. Boáz kedig nemzé Óbédet Rúttól. Óbéd kedig nemzé Isait,


verse #6

Isai kedig nemzé Dávid királyt, Dávid király kedig nemzé Salamont az asszonytól, ki vala Úriás.


verse #7

Salamon kedig nemzé Roboámot, Roboám kedig nemzé Abijját, Abijja kedig nemzé Ászát,


verse #8

Ászá kedig nemzé Jósáfátot, Jósáfát kedig nemzé Jórámot, Jórám kedig nemzé Uzzijját,


verse #9

Uzzijjá kedig nemzé Jótámot, Jótám kedig nemzé Áházt, Áház kedig nemzé Ezékiást,


verse #10

Ezékiás kedig nemzé Manassét Manassé kedig nemzé Ámont, Ámon kedig nemzé Jósiást,


verse #11

Jósiás kedig nemzé Jekonját és az ő atyjafiait az babilóniabeli fogságban.


verse #12

és az babilóniai fogságnak utána Jekonjá nemzé Sealtiélt, Sealtiél nemzé Zerubbábelt,


verse #13

Zerubbábel kedig nemzé Abíhúdot, Abíhúd kedig nemzé Eljákímot, Eljákím nemzé Azórt,


verse #14

Azór kedig nemzé Cádókot, Cádók nemzé Jákínt, Jákín nemzé Elíhúdot,


verse #15

Elíhúd kedig nemzé Eleázárt, Eleázár nemzé Mattánt, Mattán kedig nemzé Jákobot,


verse #16

Jákob kedig nemzé Józsefet, Máriának férjét, mely Máriától születék Jézus, ki mondatik Krisztusnak.


verse #17

azért mindez nemzetseg Ábrahámtól fogva Dávidig tizennégy, és Dávidtól fogva az babilóniaibeli fogságig ismét tizennégy, az babilóniaibeli fogságtól fogva Krisztusig ismét tizennégy.


verse #18

Jézus Krisztusnak kedig ő születete imígyen vagyon. mikoron az ő anyja Mária jegyeztetett volna Józsefnek, minek előtte együtt laktanak volna, találtaték terhesültnek Szentlélektől


verse #19

és miért hogy az ő férje, József igaz vala, nem akarja vala Máriát ez dologgal megszidalmazni, hanem csak titkon őtet elhagyni.


verse #20

és mikoron erről elméjébe gondolkodnék, íme Úrnak angyala neki almába megjelenék mondván. József, Dávid fia, ne féljed az Máriát az te feleségedet hozzád venned, mert ami őnála fogantatott, Szentlélektől származott,


verse #21

szívl kedig fiat, kinek nevét hívod Jézusnak, mert ő üdvözíti az ő népét bűneiből.


verse #22

ez kediglen mindazért lőn így, hogy be beteljesednék, amit mondott vala Úr az prófétának általa.


verse #23

íme az szűz fogad, és szül fiat, és hívják nevét Emánuelnek, mely ige így magyaráztatik: mivelünk Isten,


verse #24

József kedig felserkene az álomból, és tőn úgy, miképpen neki Úrnak angyala hagyta vala, hozzávevé az ő feleségét,


verse #25

és nem ismeré őtet, míg szülte volna az ő első fiát, kit neveze Jézusnak.

Chapters:


Books