Szent János evangéliuma

chapter 1


Chapters:


verse #1

kezdetbe vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és ugyanazon Ige vala az Isten.


verse #2

ez kezdettől fogva Istennél vala.


verse #3

mindenek őáltala lőnek, és őnála neki semmi nem lőn, ami lőn.


verse #4

ez Igébe élet vala, és az élet embereknek világossága vala.


verse #5

és ez világosság a sötétségbe fénylik, és a sötétségek őtet meg nem fogák.


verse #6

vala ember bocsáttatott Istentől, kinek neve János vala.


verse #7

ez bizonyságra jöve, hogy bizonyságot tenne az világosságról, hogy mindenek hinnének annak általa.


verse #8

nem ő vala az világosság, de arra bocsáttatott vala, hogy bizonyságot tenne a világosságról.


verse #9

vala az igaz világosság az, ki megvilágosít minden embert jövet ez világra.


verse #10

ezen világon vala, és ez világ őáltala teremteték, és ez világ őtet meg nem ismeré.


verse #11

jöve az ő tulajdoni közibe, és az övéi őtet nem vevék.


verse #12

valahányan kedig vevék őtet, ada azoknak hatalmat, hogy lehetnének Istennek fiai. tudnia illik mint azoknak, kik ő nevébe hittenek volna,


verse #13

kik nem vérből, sem testi akaratból, sem férfiúi akaratból, hanem Istentől születének.


verse #14

és az Ige testté lőn, és miközöttünk lakozék, és láttuk az ő dicsőségét, miként egyetlenegy Fiúnak Atyától származottnak dicsőségét, teljest malaszttal és igazsággal.


verse #15

János vallást teszen őróla, és üvölt vala mondván: ez vala, akiről mondám: ki, jóllehet, énutánam jőne, de elöl vett engemet, mert előttem való vala.


verse #16

és az ő teljes voltából vettünk mi mindnyájan, és malasztot malasztért.


verse #17

mert az törvény Mózes által adatott vala, az malaszt kedig és az igazság Jézus Krisztus által támada.


verse #18

Istent soha nem látta senki. az egyetlenegy Fiú, ki Atyának kebelébe vagyon, az hirdette meg.


verse #19

és János vallása is ugyanezen, mikoron küldöttek volna őhozzá Jeruzsálemből papokat és fél papokat, hogy megkérdenék őtet: ki vagy te?


verse #20

és megvallá, meg sem tagadá, hanem megvallá mondván: mert nem én vagyok a Krisztus.


verse #21

és kérdék őtet: micsoda vagy tehát? Illés vagy-e te? és mondá: nem vagyok. próféta vagy-e? felele, s mondá: nem.


verse #22

mondanak azért: tehát ki vagy, mondd meg, hogy tudjunk megfelelni azoknak, kik minket küldöttenek. mit mondasz tenmagadról?


verse #23

és mondá: én kiáltónak szava kietlenbe: igazgassátok meg Úrnak útját, mint megmondta Izajás próféta.


verse #24

és azok, kik az farizeusok közül bocsáttattak vala,


verse #25

kérdék őtet és mondának: miért keresztelsz hát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem próféta?


verse #26

fele János, mondá: én keresztelek vízbe, de tiközöttetek áll, kik ti nem tudtok,


verse #27

az, aki én énutánam eljövendő, ki énelőttem lett, kinek én nem vagyok méltó, hogy megoldjam saruja szíját.


verse #28

ezek lőnek Betániába, Jordán vizén túl, hol János keresztel vala.


verse #29

másodnapon látá János Jézust, hogy őhozzá jőne, és mondá: ihon Istennek Báránya! ihon, ki elveszi ez világnak bűneit!


verse #30

ez, akiről mondám: énutánam jő férfiú, ki énelőttem lett, mert előttem való vala.


verse #31

de én nem tudom vala őtet. de hogy kijelentessek Izrael között, azért jöttem én, keresztelvén vízbe.


verse #32

és bizonyságot tőn János mondván: mert láttam a Szentlelket, miképpen egy galambot leszállott mennyországból, és megmarada őrajta.


verse #33

és én nem tudom vala őtet, de aki engemet bocsátott keresztelni vízbe, ez mondá énnekem: valakire látod leszállani a Szentlelket, és rajta megmaradni, az az, ki keresztel Szentlélekbe.


verse #34

és én látám, és bizonyságot tők róla, mert az Istennek Fia.


verse #35

másodnapon ismét áll vala János és az ő tanítványi közül kettő,


verse #36

és tekinté Jézust, hogy ott járna, és mondá: ihon az Istennek Báránya!


verse #37

és hallák az ő két tanítványi, hogy ezt szólná, és Jézus után menének.


verse #38

hátratekinte kedig Jézus, és látá, hogy őtet követnék, s mondá nekik: mit kerestek? amazok mondanák: Rabbi, ( ki Mesternek magyaráztatik), hol lakol?


verse #39

mondá nekik: jöjjetek el, és lássátok meg! elmenének, és megláták, hol laknék, és az napon nála maradának. vala kedig olymint tíz óra.


verse #40

András kedig Simon Péternek atyafia, egyik vala kettő közül, kik hallottak vala Jánostól, és követték vala Jézust.


verse #41

ez először megtalála atyafiát, Simont, és mondá neki: megtaláltuk az Messiást, ( mely Krisztusnak magyaráztatik),


verse #42

és vivé őtet Jézushoz. rátekinte Jézus, és mondá neki: te vagy a Simon, János fia, te Kéfásnak hívattatol, mely kőnek magyaráztatik.


verse #43

másnapon ki akar vala menni Galileába, és találá Fülöpöt, kinek mondá Jézus: kövess engemet!


verse #44

vala kedig Fülöp Betszaidából, Andrásnak és Péternek városából való.


verse #45

megtalálá Fülöp Natánaelt, és mondá neki: akiről Mózes írt az törvénybe, és az próféták, megtaláltuk a Jézust, Józsefnek fiát Názáretből.


verse #46

és mondá neki Natánael: Názáretből lehet-e valami jó? mondá neki Fülöp: jövel, és lásd meg!


verse #47

meglátá kedig Jézus, hogy Natánael hozzá jönne, s mondá neki: ihon Izraelnek igaz fia, kibe álnokság nincsen.


verse #48

mondá neki Natánael: honnét ismerel meg engemet? felele Jézus, és mondá neki: minekelőtte Fülöp tégedet hívna, mikor a fügefa alatt valál, látálak téged.


verse #49

felele neki Natánael, és mondá: Mester, te vagy-e az Istennek Fia? te vagy-e az Izraelnek királya?


verse #50

felele Jézus, és mondá neki: mert megmondám neked, hogy a fügefa alatt látlak vala tégedet, hiszed ezt? de még nagyobbakat látsz ezeknél.


verse #51

és mondá neki: bizony, bizony, mondom nektek: látjátok az eget nyitva, és Istennek angyalit alászállani és felmenni Embernek Fiának feje felett.

Chapters:


Books