A János írása szerint való szent evangyéliom

chapter 1


Chapters:


verse #1

Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.


verse #2

Ez kezdetben az Istennél vala.


verse #3

Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett.


verse #4

Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;


verse #5

Ez a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.


verse #6

Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve János.


verse #7

Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higyjen ő általa.


verse #8

Nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról.


verse #9

Az igazi világosság eljött volt már a világba, a mely megvilágosít minden embert.


verse #10

A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt.


verse #11

Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt.


verse #12

Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében hisznek;


verse #13

A ki nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek.


verse #14

És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.


verse #15

János bizonyságot tett ő róla, és kiáltott, mondván: Ez vala, a kiről mondám: A ki utánam jő, előttem lett, mert előbb volt nálamnál.


verse #16

És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért.


verse #17

Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett.


verse #18

Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, a ki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt.


verse #19

És ez a János bizonyságtétele, a mikor a zsidók papokat és Lévitákat küldöttek Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt: Kicsoda vagy te?


verse #20

És megvallá és nem tagadá; és megvallá, hogy: Nem én vagyok a Krisztus.


verse #21

És kérdezék őt: Kicsoda tehát? Illés vagy-é te? És monda: Nem vagyok. A próféta vagy-é te? És ő felele: Nem.


verse #22

Mondának azért néki: Kicsoda vagy? Hogy megfelelhessünk azoknak, a kik minket elküldöttek: Mit mondasz magad felől?


verse #23

Monda: Én kiáltó szó vagyok a pusztában. Egyengessétek az Úrnak útját, a mint megmondotta Ésaiás próféta.


verse #24

És a küldöttek a farizeusok közül valók voltak:


verse #25

És megkérdék őt és mondának néki: Miért keresztelsz tehát, ha te nem vagy a Krisztus, sem Illés, sem a próféta?


verse #26

Felele nékik János, mondván: Én vízzel keresztelek; de köztetek van, a kit ti nem ismertek.


verse #27

Ő az, a ki utánam jő, a ki előttem lett, a kinek én nem vagyok méltó, hogy saruja szíjját megoldjam.


verse #28

Ezek Béthabarában lettek, a Jordánon túl, a hol János keresztel vala.


verse #29

Másnap látá János Jézust ő hozzá menni, és monda: Ímé az Istennek ama báránya, a ki elveszi a világ bűneit!


verse #30

Ez az, a kiről én ezt mondám: Én utánam jön egy férfiú, a ki előttem lett, mert előbb volt nálamnál.


verse #31

És én nem ismertem őt; de hogy megjelentessék Izráelnek, azért jöttem én, a ki vízzel keresztelek.


verse #32

És bizonyságot tőn János, mondván: Láttam a Lelket leszállani az égből, mint egy galambot; és megnyugovék ő rajta.


verse #33

És én nem ismertem őt; de a ki elkülde engem, hogy vízzel kereszteljek, az mondá nékem: A kire látod a Lelket leszállani és rajta megnyugodni, az az, a ki keresztel Szent Lélekkel.


verse #34

És én láttam, és bizonyságot tettem, hogy ez az Isten Fia.


verse #35

Másnap ismét ott állt vala János és kettő az ő tanítványai közül;


verse #36

És ránézvén Jézusra, a mint ott jár vala, monda: Ímé az Isten Báránya!


verse #37

És hallá őt a két tanítvány, a mint szól vala, és követék Jézust.


verse #38

Jézus pedig hátrafordulván és látván, hogy követik azok, monda nékik:


verse #39

Mit kerestek? Azok pedig mondának néki: Rabbi, (a mi megmagyarázva azt teszi: Mester) hol lakol?


verse #40

Monda nékik: Jőjjetek és lássátok meg. Elmenének és megláták, hol lakik; és nála maradának azon a napon: vala pedig körülbelül tíz óra.


verse #41

A kettő közül, a kik Jánostól ezt hallották és őt követték vala, András volt az egyik, a Simon Péter testvére.


verse #42

Találkozék ez először a maga testvérével, Simonnal, és monda néki: Megtaláltuk a Messiást (a mi megmagyarázva azt teszi: Krisztus);


verse #43

És vezeté őt Jézushoz. Jézus pedig reá tekintvén, monda: Te Simon vagy, a Jóna fia; te Kéfásnak fogsz hivatni (a mi megmagyarázva: Kőszikla).


verse #44

A következő napon Galileába akart menni Jézus; és találkozék Fileppel, és monda néki: Kövess engem!


verse #45

Filep pedig Bethsaidából, az András és Péter városából való volt.


verse #46

Találkozék Filep Nátánaellel, és monda néki: A ki felől írt Mózes a törvényben, és a próféták, megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát.


verse #47

És monda néki Nátánael: Názáretből támadhat-é valami jó? Monda néki Filep: Jer és lásd meg!


verse #48

Látá Jézus Nátánaelt ő hozzá menni, és monda ő felőle: Ímé egy igazán Izráelita, a kiben hamisság nincsen.


verse #49

Monda néki Nátánael: Honnan ismersz engem? Felele Jézus és monda néki: Mielőtt hítt téged Filep, láttalak téged, a mint a fügefa alatt voltál.


verse #50

Felele Nátánael és monda néki: Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy az Izráel Királya!


verse #51

Felele Jézus és monda néki: Hogy azt mondám néked: láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobbakat látsz majd ezeknél.


verse #52

És monda néki: Bizony, bizony mondom néktek: Mostantól fogva meglátjátok a megnyilt eget, és az Isten angyalait, a mint felszállnak és leszállnak az ember Fiára.

Chapters:


Books