Szent Márknak evangéliuma

1. fejezet


Fejezetek:


1. vers

Jézus Krisztusnak, Istennek fiának evangéliumának kezdeti,


2. vers

miképpen meg vagyon írván az prófétáknál: íme, én elbocsátom az én angyalomat a te színed előtt, ki megszerzi te utadat teelőtted.


3. vers

kiáltónak szava a pusztába: Úrnak szerezzetek utat, igazán csináljátok az ő ösvényit.


4. vers

vala János a pusztában, keresztelvén, és prédikálván penitenciának keresztségét, bűnöknek bocsánatára.


5. vers

és kimegyen vala őhozzá mind egész zsidóságnak tartománya, és Jeruzsálemnek sokasága. és megkerezteltetnek vala őtőle a Jordán vizébe, megvallván az ő bűnüket.


6. vers

Jánosnak kedig öltözeti vala teveszőrből. öve is bőr vala az ő ágyéka körül, sáskákat és erdei mézet eszik vala,


7. vers

és prédikál vala mondván: jött énutánam nálamnál erősebb, kinek nem vagyok méltó, hogy lehajolván megoldjam saruja szíját.


8. vers

én kereszteltelek titeket vízbe, de az keresztel titeket Szentlélekbe.


9. vers

és lőn, az napokban eljöve Jézus Názáretből, mely vagyon Galileába, és megkeresztelkedék Jánostól a Jordán vízbe.


10. vers

és legottan, mikoron a vízből kijőne, látá az mennyországot, hogy megnyílnék, és az Szentlelket, miképpen egy galambot, hogy leszállna őrá felül,


11. vers

és szózat lőn mennyországból: te vagy az én szerelmes fiam, kibe mindenek kellemetesek lettek.


12. vers

és legottan kényszeríté őt az Lélek a pusztába,


13. vers

holott vala negyven napig és negyven éjig. és kísértetik vala az ördögtől. a vadak között vala, és az angyalok szolgálnak vala neki.


14. vers

de minekutána János megfogatott volna, jöve Jézus Galileába, prédikálván Istennek országának evangéliumát,


15. vers

és mondván: betelt az idő, és elközelgett mennyeknek országi, térjetek magatokba, és higgyetek az evangéliumnak!


16. vers

és mikor járna galileai tenger mellett, látá Simont és Andrást, az ő atyafiát, hogy hálójukat a tengerbe vetnék ( mert halászok valának).


17. vers

és mondá nekik Jézus: jöjjetek énutánam, azt teszem, hogy lesztek embereknek halászi.


18. vers

és amazok legottan hálójukat elhagyván követék őt.


19. vers

és onnét egy kevéssé továbbmenvén, látá Jakabot, Zebedeusnak fiát, és Jánost, az ő atyafiát, hogy ott az hajóba hálójukat igazgatnák.


20. vers

és legottan hívá őket is. és amazok atyjukat, Zebedeust elhagyván, az hajóba a napi béresekkel követék őt.


21. vers

és bemenének Kafarnaumba, holott legottan szombatokon bemenvén az zsinagógába, tanít vala.


22. vers

és csodálkoznak vala az ő tudományán, mert ő tanít vala úgy, mint kinek hatalma volna, és nem akképpen, mint az írástudók.


23. vers

és vala ott az ő zsinagógájukba egy ember, kibe förtelmes lélek vala. ez felüvölte, mondván:


24. vers

ah, názáretbeli Jézus, mi közünk vagyon nekünk veled? eljöttél-e, hogy elveszess minket? tudlak téged, ki légy: mert bizonnyal Istennek amaz szenti.


25. vers

és megfenyíté őtet Jézus, mondván: némulj meg, és menj ki az emberből!


26. vers

és az förtelmes lélek, őtet megrángatván, és felszóval kiáltván, kimene belőle.


27. vers

és mindnyájan elálmélkodának rajta, úgyannyra, hogy önnön közöttük kérdezkednek vala rajta, mondván: mi dolog ez? micsoda új tudomány ez? mert teljes hatalommal parancsol az förtelmes lelkeknek is, és engednek neki?


28. vers

kihírhevék kedig az ő neve mind egész Galileának közel való tartományin.


29. vers

és legottan kijővén az zsinagógából, jövének Simonnak és Andrásnak házához, Jakabbal és Jánossal.


30. vers

Simonnak kedig napa fekszik vala, mert hideg leli vala. és legottan szólának Jézusnak felőle.


31. vers

és járulván, felállatá őtet, kézen fogván. és az hideg ottan elhagyá, és szolgál vala nekik.


32. vers

este kedig, mikoron a nap elnyugodt volna, minden betegeket hozzá hordanak vala, azokat is, kik ördögtől gyötretnek vala,


33. vers

és mind az egész város az ajtó eleibe gyűlt vala.


34. vers

és sokakat vigaszta meg, kik bántatnak vala különb-különb betegségekkel. és sok ördögöket űze ki. és nem hagy vala szólni az ördögöknek, merthogy ismernék őt.


35. vers

és reggel, még mikoron éjjel volna, felkele, és onnét kimenvén elmegyen vala imádkozni az puszta helyre, és ott imádkozik vala.


36. vers

utána mene Simon, és kik vele valának,


37. vers

és mikoron megtalálták volna őtet, mondának neki: mind tégedet keresnek.


38. vers

mondá nekik: menjünk el imez közel való falukra, hogy ott is prédikáljak, mert arra jöttem ki.


39. vers

és prédikál vala az ő zsinagógájukba, teljes Galileába, és ördögöket űz vala.


40. vers

és jöve őhozzá egy poklos, kervén őtet, térdéhez esvén, és mondván neki: ha akarod, megvigaszthatsz engemet.


41. vers

Jézus kedig megkönyörüle rajta, és kezét kinyújtván illeté őt, és mondá neki. akarom, légy tiszta.


42. vers

és mikoron ezt mondta volna, mindjárást elmene őróla a poklosság, és megtisztula.


43. vers

elbocsátá őtet, és fenyíték alatt meghagyá neki, mondván:


44. vers

lássad, hogy valakinek ne mondjad, de menj el, és mutasd meg magadat az papnak, és vidd fel az te megtisztulásodét, amit Mózes parancsolt nekik bizonyságul.


45. vers

de amaz onnét kimenvén kezde sokat beszélni, és ez beszédet kihirdetni, úgyannyira, hogy immár Jézus nem mehet vala nyilván az városba, hanem kívül, az puszta helyeken vala, és hozzá jőnek vala mindenfelől.

Fejezetek:


Könyvek