Mikeás próféta könyve

chapter 1


Chapters:


verse #1

Az Úr igéje, a mely lőn a moreseti Mikeáshoz, Jótám, Akház és Ezékiásnak, Júda királyainak idejében, a melyet látott Samária és Jeruzsálem felől.


verse #2

Halljátok meg minden népek, figyelmezz föld és annak teljessége. És az Úr Isten legyen bizonyság ellenetek; az Úr az ő szent templomából!


verse #3

Mert ímé, kijő az Úr az ő helyéről, és leszáll és lépdel a földnek magaslatain.


verse #4

És szétmállanak alatta a hegyek, a völgyek pedig szétszakadoznak, mint a visz a tűz előtt, mint a meredekről leszakadó vizek.


verse #5

A Jákób vétkéért lészen mindez, és az Izráel házának bűnei miatt! Micsoda a Jákób vétke? Avagy nem Samária-é? És mik a Júda magaslatai? Avagy nem Jeruzsálem-é?


verse #6

De olyanná teszem Samáriát, mint a mezőben való kőrakás, szőlő-plánták helyévé; és lezúdítom a völgybe az ő köveit, és még fundamentomait is kimutatom.


verse #7

Faragott képei mind összetöretnek és minden ajándékát tűz égeti meg. Minden bálványait semmivé teszem; mert paráznaság béréből gyűjtögette azokat, azért ismét paráznaság bérévé legyenek.


verse #8

E miatt kesergek és jajgatok; ruhátalan és mezítelen járok. Üvöltök, mint a sakálok, és sikongok, mint a struczmadarak.


verse #9

Mert halálosak az ő sebei. Bizony Júdáig ér; népem kapujáig hatol, Jeruzsálemig.


verse #10

Gáthban hírül ne adjátok; sírván ne sírjatok; Beth-le-Afrában porba heveredtem.


verse #11

Költözzetek el, Safirnak lakója gyalázatos meztelenül! Nem vonult ki Saanán lakosa; Beth-Eselnek siralma nem enged tartózkodni.


verse #12

Mert beteg lett Marótnak lakosa az ő javai miatt; mert veszedelem szállt le az Úrtól Jeruzsálemnek kapujára.


verse #13

Gyors paripához kösd a szekeret, Lákisnak lakója! ki a bűnnek kezdője valál a Sion leányánál. Bizony te benned találtatnak Izráel vétkei!


verse #14

Azért adj válólevelet Moreset-Gátnak! Akzib házai megcsalják Izráel királyait.


verse #15

Még hozok én te néked örököst, Marésa lakosa; Adullámig hat el Izráel dicsősége!


verse #16

Nyírd le, kopaszítsd meg magadat a te gyönyörűséges fiaidért! Szélesítsd meg kopaszságodat, mint a keselyű; mert rabságra vitettek el tőled!

Chapters:


Books