Mózes negyedik könyve az izráeliták megszámlálásáról való könyv

chapter 1


Chapters:


verse #1

Szóla pedig az Úr Mózesnek a Sinai pusztájában, a gyülekezet sátorában, a második hónapnak elsején, az Egyiptom földéből való kijövetelök után a második esztendőben, mondván:


verse #2

Vegyétek számba Izráel fiainak egész gyülekezetét, az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, minden férfiút főről főre,


verse #3

Húsz esztendőstől fogva és feljebb, mindent, a ki hadba mehet Izráelben; számláljátok meg őket az ő seregök szerint, te és Áron.


verse #4

És legyen veletek egy-egy férfiú mindenik törzsből, mindenik feje legyen az ő atyái házának.


verse #5

Ezek pedig a férfiak nevei, a kik veletek legyenek: Rúbenből Elisúr, Sedeúrnak fia.


verse #6

Simeonból Selúmiel, Surisaddainak fia.


verse #7

Júdából Naasson, Amminádábnak fia.


verse #8

Izsakhárból Néthánéel, Suárnak fia.


verse #9

Zebulonból Eliáb, Hélonnak fia.


verse #10

József fiai közül: Efraimból Elisama, Ammihudnak fia; Manasséból Gámliel, Pédasurnak fia.


verse #11

Benjáminból Adibán, Gideóni fia.


verse #12

Dánból Ahiézer, Ammisaddai fia.


verse #13

Áserből Págiel, Okránnak fia.


verse #14

Gádból Eleásaf, Déhuelnek fia.


verse #15

Nafthaliból Akhira, Enánnak fia.


verse #16

Ezek a gyülekezetnek hivatalosai, az ő atyjok törzseinek fejei, Izráel ezereinek is fejei ők.


verse #17

Maga mellé vevé azért Mózes és Áron e férfiakat, a kik név szerint is előszámláltattak vala.


verse #18

És összegyűjték az egész gyülekezetet a második hónapnak első napján; és vallást tőnek az ő születésökről, az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb főről főre.


verse #19

A miképen megparancsolta vala az Úr Mózesnek, úgy számlálá meg őket a Sinai pusztájában.


verse #20

Valának pedig Rúbennek, Izráel elsőszülöttének fiai, azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, főről főre, minden férfiú, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;


verse #21

A kik megszámláltattak a Rúben törzséből: negyvenhat ezer és ötszáz.


verse #22

Simeon fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, az ő megszámláltjai, a neveknek száma szerint, főről főre, minden férfiú, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;


verse #23

A kik megszámláltattak Simeon törzséből; ötvenkilencz ezer és háromszáz.


verse #24

Gád fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;


verse #25

A kik megszámláltattak Gád törzséből: negyvenöt ezer és hatszáz ötven.


verse #26

Júda fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;


verse #27

A kik megszámláltattak Júda törzséből: hetvennégy ezer és hatszáz.


verse #28

Izsakhár fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;


verse #29

A kik megszámláltattak Izsakhár törzséből, ötvennégy ezer és négyszáz.


verse #30

Zebulon fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;


verse #31

A kik megszámláltattak Zebulon törzséből; ötvenhét ezer és négyszáz.


verse #32

József fiaiból Efraim fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;


verse #33

A kik megszámláltattak Efraim törzséből; negyvenezer és ötszáz.


verse #34

Manasse fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;


verse #35

A kik megszámláltattak Manasse törzséből; harminczkét ezer és kétszáz.


verse #36

Benjámin fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;


verse #37

A kik megszámláltattak Benjámin törzséből; harminczöt ezer és négyszáz.


verse #38

Dán fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;


verse #39

A kik megszámláltattak Dán törzséből; hatvankét ezer és hétszáz.


verse #40

Áser fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;


verse #41

A kik megszámláltattak Áser törzséből; negyvenegy ezer és ötszáz.


verse #42

A Nafthali fiainak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;


verse #43

A kik megszámláltattak a Nafthali törzséből; ötvenhárom ezer és négyszáz.


verse #44

Ezek azok a megszámláltattak, a kiket megszámláltak Mózes és Áron és Izráel fejedelmei, tizenkét férfiú; egy-egy férfiú vala az ő atyáiknak házanépéből.


verse #45

Valának azért mindnyájan, a kik megszámláltattak az Izráel fiai közűl az ő atyáiknak háznépe szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető az Izráelben;


verse #46

Valának mindnyájan a megszámláltattak: hatszáz háromezer és ötszáz ötven.


verse #47

De a léviták az ő atyáiknak háznépe szerint nem számláltattak közéjök.


verse #48

Mert szólott vala az Úr Mózesnek, mondván:


verse #49

Csak a Lévi törzsét ne vedd számba, és azokat ne számláld Izráel fiai közé;


verse #50

Hanem a lévitákat rendeld a bizonyság hajlékához, és minden edényéhez, és minden ahhoz valókhoz; ők hordozzák a hajlékot, és annak minden edényét, és ők szolgáljanak mellette, és a hajlék körül táborozzanak.


verse #51

És mikor a hajléknak elébb kell indulni, a léviták szedjék azt szét, mikor pedig megáll a hajlék, a léviták állassák azt fel, az idegen pedig, a ki oda járul, meghaljon.


verse #52

És tábort járjanak az Izráel fiai kiki az ő táborában, és kiki az ő zászlója alatt, az ő seregeik szerint.


verse #53

A léviták pedig tábort járjanak a bizonyság hajléka körül, hogy ne legyen harag Izráel fiainak gyülekezetén; és megtartsák a léviták a bizonyság hajlékának őrizetét.


verse #54

Cselekedének azért az Izráel fiai mind a szerint, a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek, úgy cselekedének.

Chapters:


Books