János apostolnak közönséges harmadik levele

chapter 1


verse #1

A presbiter a szeretett Gájusnak, a kit én igazán szeretek.


verse #2

Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, a mint jó dolga van a lelkednek.


verse #3

Mert felettébb örültem, a mikor atyafiak jöttek és bizonyságot tettek a te igazságodról, úgy, a mint te az igazságban jársz.


verse #4

Nincs annál nagyobb örömem, mintha hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak.


verse #5

Szeretett barátom, híven cselekszel mindenben, a mit az atyafiakért, és pedig az idegenekért teszel,


verse #6

A kik bizonyságot tettek a te szeretetedről a gyülekezet előtt; a kiket jól teszed, ha Istenhez méltóan bocsátasz útjokra.


verse #7

Mert az ő nevéért mentek ki, semmit sem fogadván el a pogányoktól;


verse #8

Nékünk azért be kell fogadnunk az ilyeneket, hogy munkatársaikká lehessünk az igazságban.


verse #9

Írtam a gyülekezetnek; de Diotrefesz, a ki elsőséget kíván közöttük, nem fogad el minket.


verse #10

Ezért, ha odamegyek, felemlítem az ő dolgait, a melyeket cselekszik, gonosz szavakkal csácsogván ellenünk; sőt nem elégedvén meg ezzel, maga sem fogadja be az atyafiakat, és a kik ezt akarnák, azokat is akadályozza, és az egyházból kiveti.


verse #11

Szeretett barátom, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. A ki jót cselekszik, az Istentől van; a ki pedig rosszat cselekszik, nem látta az Istent.


verse #12

Demeter mellett mindenki bizonyságot tett, maga az igazság is; de mi is bizonyságot teszünk, és tudjátok, hogy a mi bizonyságtételünk igaz.


verse #13

Sok írni valóm volna, de nem akarok tintával és tollal írni néked:


verse #14

Hanem reménylem, hogy csakhamar meglátlak téged és szemtől szembe beszélhetünk.


verse #15

Békesség néked! Köszöntenek téged a te barátaid. Köszöntsd a barátainkat név szerint.

Chapters:


Books