Az Szent Jakab apostolnak levele

chapter 1


Chapters:

1 2 3 4 5


verse #1

én, Jakab, az Istennek és az mi Urunk, Jézus Krisztusnak szolgája köszönetet írok az tizenkét ágazatból való zsidó népeknek, kik idestova szakadozván vannak.


verse #2

nagy örömnek véljétek, atyámfiai, valamennyiszer különb-különb kísértetekbe esendetek,


verse #3

tudván, hogy az ti hiteteknek mivoltának meglátása békességgel való tűrést cselekedik.


verse #4

az békességgel való tűrésnek kediglen az ő cselekedete fogyatkozás nélkül való legyen, hogy fogyatkozás nélkül valók legyetek, és olyak, kik semmi részben kisebbülést ne vegyetek.


verse #5

hogyha valaki tiközületek bölcsesség nélkül megfogyatkozik, kérjen attól, aki ad, tudniillik, az Istentől, ki mindeneknek tisztán ő maga ad, és nem panaszolja, és adattatik őneki.


verse #6

de bizodalommal kérje, és semmit ne kételkedjék, mert aki kételkedik, hasonlatos az tengeren való habhoz, mely az szelektől idestova veretik, és nagy sebességgel ragadtatik.


verse #7

mert ne alítsa az ember, hogy ő valamit vegyen jövendőre az Úristentől,


verse #8

az kétlelkű ember állhatatlan minden dolgaiban.


verse #9

dicsekedjék kediglen az atyafiú az ő felséges voltában, kinek alávaló volta vagyon,


verse #10

viszontag aki gazdag az ő alávaló voltában, mert miképpen az fűnek virága, akképpen el fog múlni.


verse #11

mert feltámada az nap nagy hévséggel, és megasza az fű, és az virága lehulla, és az ő tekintetének ékes volta elvesze. ezenképpen az gazdag is az ő járásiban meg fog hervadni.


verse #12

boldog férfiú, ki békességgel tűri el az kísértetet, mert mikoron jónak lelettetik, az életnek koronáját megnyeri, melyet az Úristen megígére azoknak, kik őtet szeretik.


verse #13

mikoron valaki kísértetik, ne mondja, hogy ő az Istentől kísértetik, mert az Isten miképpen gonosz dolgokkal nem kísértethetik, azonképpen ő is senkit nem kísért.


verse #14

sőt, minden akkoron kísértetik, mikoron az ő tulajdon gonosz kívánságának miatta elvonattatik, és megétettetik.


verse #15

annak utána az gonosz kívánság mikoron megfogant, bűnt fiazik, az megtett bűn kediglen halált szül.


verse #16

ne tévelyegjetek, szerelmes atyámfiai!


verse #17

mind jó az ajándékozás, és mind fogyatkozás nélkül való az ajándék, mely az világosságoknak Atyjától száll le onnan felül, kinél nincsen elváltozás, avagy elfordulásnak árnyéktétele.


verse #18

az nemze minket az ő elvégezett akaratából az igazságnak beszédének általa, hogy az ő teremtett állatinak némi elei lennénk.


verse #19

annak okáért, én szerelmes atyámfiai, minden ember gyors legyen az hallgatásra, és késedelmes legyen az szólásra, késedelmes az haragra.


verse #20

mert az férfiúnak haragja isteni igazságot nem művelkedik.


verse #21

annak okáért minden förtelmességet és gonoszságnak bővelkedését levetvén szelídséggel fogadjátok az beszédet, mely tibelétek oltaték, és mely veszedelemtől megtarthatja az ti lelkeiteket.


verse #22

megtevői legyetek kediglen az beszédnek, és nem csak hallgatói, hogy meg ne csaljátok ti magatokat.


verse #23

mert ha kihallgatója az isteni beszédnek, és nem tevője, ez ilyen hasonlatos az férfiúhoz, ki az ő termetét az tükörben nézi.


verse #24

mert megnézé ő magát, és elmene, és legottan elfeledkezék róla, minemű volna.


verse #25

de aki az fogyatkozás nélkül való törvényre nézend, mely szabadságnak törvénye, és abban megmaradand, ez, mivelhogy nem feledékeny hallgató legyen, hanem az munkának megtevője, boldog leszen az ő művelkedetivel.


verse #26

ha valaki láttatik istenfélőnek lenni tiközöttetek, ki meg nem zabolázza az ő nyelvét, hanem az ő szívét tévelyegni hagyja, ennek hiábavaló az ő isteni félelme.


verse #27

az tiszta és förtelmesség nélkül való isteni félelem az Istennél és az Atyánál ez: árvákhoz és özvegyekhez látni az ő nyomorúságukban, és ő magát tisztán tartani meg ez világtól.

Chapters:


Books