Az Szent Péter apostolnak második levele

chapter 1


Chapters:

1 2 3


verse #1

én, Simon Péter, Jézus Krisztusnak apostola és szolgája, írom ez levelet azoknak, kik egyenlőképpen részesek mivelünk az drágalátos hitben az mi Istenünknek és az mi Megváltónknak, az Jézus Krisztusnak igazságának általa.


verse #2

az Istennek kedve és békessége tibennetek növekedjék az Istennek és az mi Urunk, Jézus Krisztusnak ismeretinek általa.


verse #3

úgyhogy miképpen az ő isteni ereje mindeneket ada minekünk, melyek életünkre és az isteni szolgálatra tartoznak, annak ismeretinek általa, ki elhíva minket az ő dicsőségének és isteni ereinek általa.


verse #4

melyeknek általa drágalátos és nagy ajándékokat ada minekünk, mint megígérte vala, hogy ezeknek általa az isteni természetben részessé lennétek, ha eltávozandotok az förtelmességtől, mely ez világon vagyon az gonosz kívánságnak általa.


verse #5

de ezen is minden igyekezettel legyetek, szolgáltassatok az ti hitetekben jóságos életet, az jóságos életben kedig tudományt,


verse #6

az tudományban kedig mértékletességet, az mértékletességben kediglen békességgel való várást, az békességgel való várásban kediglen isteni szolgálatot,


verse #7

az isteni szolgálatban kediglen atyafiúi szeretetet, az atyafiúi szeretetben kediglen szerelmet.


verse #8

mert mikoron ezek bennetek legyenek tinektek, és bővelkedjenek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem hiábavaló művesekké az mi Urunk, Jézus Krisztusnak ismeretire.


verse #9

mert akiben ezek nincsenek, vak az, és kézzel tapogat utat, és oly, ki elfeledkezett róla, hogy ő az ő régi bűneiből kitisztíttatott legyen.


verse #10

annak okáért, atyámfiai, ezen igyekezzetek inkább, hogy amire híttanak, és választottanak titeket, abban erősek legyetek, mert ha ezeket teenditek, soha el nem iszamlotok.


verse #11

mert ekképpen bőséggel szolgáltatik tinektek bemenés az mi Urunknak és Megváltónknak, az Jézus Krisztusnak örökkévaló országába.


verse #12

annak okáért el nem mulatom, hogy titeket mindenkoron ne intselek ezekre, jóllehet, tudjátok, és megerősültetek legyen ez jelen való igazságban.


verse #13

demaga igaz dolognak alítom, hogy amennyi ideiglen ez hajlékban vagyok, hogy felindítsalak titeket intésemnek általa,


verse #14

mikoron tudjam, hogy rövid időn következik ez, hogy levessem ez én hajlékomat, miképpen az mi Urunk, Jézus Krisztus is megjelenté énnekem.


verse #15

igyekezem is kediglen mindenkoron ezen, hogy ti az én ez világból való kimúlásomnak utána ezekről emlékezetet tehessetek.


verse #16

mert nem mesterséggel szerzett beszédeket követénk, mikoron megjelentők tinektek az mi Urunk, Jézus Krisztusnak tehetségét és eljövetelét, hanem kik az mi szemeinkkel látók az ő felséges voltát.


verse #17

mert tisztességet és dicsőséget vett vala az Atyaistentől, mikoron az felséges dicsőségből ilyen szó adaték őneki: ez az én szerelmes fiam, kiben énnekem jóképpen kedvem telék.


verse #18

és ez szózatot mi hallók, hogy az mennyből adaték, mikoron ővele volnánk az szent hegyen.


verse #19

és az mi beszédünk erősebb az prófétáknak beszédinél, mely mi beszédünkre mikoron figyelmetesen igyekeztek, mint egy égő szövétnekre, mely homályos helyen megtetszik, jól teszitek, addiglan, míglen az nap világosságot tegyen, és az hajnalcsillag is az ti szíveitekben feltámadjon.


verse #20

ezt először megtudjátok, hogy minden prófétálás szerint való Írás oly, hogy nem minden magyarázhatja meg.


verse #21

mert nem emberi akaratból költ régenten az jövendőmondás, hanem az Szentléleknek általa szóltanak az Istennek szent emberi, mely őket erre indítá.

Chapters:


Books