The Good News According to Matthew

capítulo 6


verso 9

[…] Ma Sempul ayoeyä a lu sawmì
Ngengeyä tstxo swok livu


verso 10

Ziva'u kifkey Ngengeyä
Livu hasey sìnew Ngengeyä
Fìkifkeymì, na fì'u sawmì lu


verso 11

Tivìng ayoeru ayoeyä wutsot letrr fìtrr


verso 12

Ulte livu ayoeru txoa ayoeyä keyeyri
Taweyka ayoeta lu txoa tuteru a kxeyey si ayoeri


verso 13

Ulte fya'oftu ayoeti ke fyawivìntxu neto
Slä ayoeti livonu tìkawngur
Taluna lu kifkey sì tìtxur sì meuia Ngengaru nìwotx
Set frakrrsì
Nìngay

Capítulos:


Libros